Főoldal » Archív » A hétvégi halálos gázoló letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki szom­bat­ról vasár­nap­ra vir­ra­dó­ra okoz­ta egy fia­tal nő halálát.

A gyanú sze­rint a férfi 2019. már­ci­us 30-án 23 óra 45 perc körü­li idő­ben a saját gép­ko­csi­já­val köz­le­ke­dett Szeged-Szőreg bel­te­rü­le­tén Újszent­iván irá­nyá­ba. A meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­sé­get túl­lép­te, és nem ész­lel­te az úttest jobb olda­lán, a pad­kán par­ko­ló jár­mű­vet ille­tő­leg annak bal olda­la mel­lett az úttes­ten álló sér­tet­tet. A gya­nú­sí­tott neki­üt­kö­zött a par­ko­ló gép­ko­csi bal olda­lá­nak, majd elso­dor­ta a sér­tet­tet is. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, míg a gya­nú­sí­tott gép­ko­csi­ja is meg­sé­rült, lég­zsák­ja is kinyílt.

A gya­nú­sí­tott az ütkö­zés és a sér­tett elüté­sét köve­tő­en a hely­szí­nen nem állt meg, nem nyúj­tott tőle elvár­ha­tó segít­sé­get az álta­la oko­zott bal­eset­ben meg­sé­rült sér­tett­nek, hanem elhaj­tott és ott­ho­ná­ba távo­zott. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott a bal­eset­ben meg­ron­gá­ló­dott gép­ko­csit meg­pró­bál­ta elrej­te­ni. Mint­egy más­fél óra múlva az intéz­ke­dő rend­őrök a gya­nú­sí­tot­tat elő­ál­lí­tot­ták, mely­nek során a vize­le­té­ből a gyors­teszt kábí­tó­szer fogyasz­tá­sát mutat­ta ki, ille­tő­leg alko­hol­fo­gyasz­tás­ra is adat merült fel.

A halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge, a segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te, vala­mint a kábí­tó­szer­rel vissza­élés vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.