Főoldal » Hírek » Rendezvények » A jogász hivatásrendek által alapított Deák Ferenc díj 2016. évi ünnepélyes átadásáról

A Deák Díj Tes­tü­let szer­ve­zé­sé­ben 2016. októ­ber 26-án a Magyar Ügy­vé­di Kama­ra klub­ter­mé­ben ünne­pé­lyes kere­tek között adták át a jogá­szi hiva­tás­ren­dek idei Deák Ferenc-díját.

A díj­át­adó ünnep­sé­get dr. Báná­ti János a Magyar Jogász Egy­let alel­nö­ke­ként nyi­tot­ta meg, majd dr. Kintzly Péter a kúria elnö­ké­nek sze­mé­lyi tit­ká­ra ismer­tet­te a Deák Ferenc-díj ala­pí­tó okiratát.

Ezt köve­tő­en kerül sor az ünne­pé­lyes díjátadásra.

A díja­kat átadták:

Dr. Darák Péter a Kúria elnöke,

Dr. Sulyok Tamás az Alkot­mány­bí­ró­ság elnökhelyettese,

Dr. Belo­vics Ervin leg­főbb ügyész helyettes,

Dr. Har­ma­thy Atti­la az MTA Jog­tu­do­má­nyi Bizott­sá­gá­nak elnöke,

Dr. Szép Tibor a Magyar Köz­igaz­ga­tá­si Tár­sa­ság elnöke,

Dr. Báná­ti János a Magyar Ügy­vé­di Kama­ra elnö­ke és

Dr. Tóth Ádám a Magyar Orszá­gos Köz­jegy­zői Kama­ra elnöke.

A díja­zot­ta­kat mél­tat­ta dr. Kintzly Péter..

A díja­kat kapták: 

Dr. Kato­na Sán­dor a Kúria tanácselnöke,

Dr. Láng Lász­ló leg­főbb ügyész­sé­gi főosz­tály­ve­ze­tő ügyész,

Dr. Kori­nek Lász­ló egye­te­mi tanár, akadémikus,

Dr. Feke­te Tamás ügy­véd, Magyar Ügy­vé­di Kama­ra főtitkára,

Dr. Pet­ras­kó Ist­ván köz­jegy­ző, Mis­kol­ci Köz­jegy­zői Kama­ra elnö­ke és

Dr. Vin­c­ze Ferenc cím­ze­tes főjegyző.

Vége­ze­tül dr. Rata­tics Zsu­zsan­na a Deák Ferenc-díj Tes­tü­let tit­ká­ra meg­kö­szön­te az ado­má­nyo­zók köz­re­mű­kö­dé­sét és köszön­töt­te a díjazottakat.

Deák díj átadás 2016.10.26.Deák dí átadó ünnepségDr. Belovics Ervin legfőbb ügyész helyettes dr. Láng László főosztályvezető ügyésznek adja át a díjat