Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » A kábítószert szállító délszláv kamionos ügyében másodfokon folytatódik az eljárás- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt annak a szerb-horvát állam­pol­gár­sá­gú sze­mély­nek az ügyé­ben, akit több mint 20 kg kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék nem jog­erő­sen 7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 6 év Magyar­or­szág terü­le­té­ről való kiuta­sí­tás­ra ítélt. 

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­te sze­rint 2019 őszén a szerb-horvát állam­pol­gár­sá­gú kami­o­nos 6000 euró fejé­ben a céges kami­on­ba elrejt­ve Szer­bi­á­ból Magyar­or­szá­gon keresz­tül Német­or­szág­ba több mint 20 kg kan­na­biszt tar­tal­ma­zó kábí­tó­szert kívánt szállítani.

Az íté­let ellen ellen­ér­de­kű fel­leb­be­zé­sek beje­len­té­se tör­tént, az ügyész­ség súlyos­bí­tá­sért, míg az elkö­ve­tő és védő­je eny­hí­tés érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség kifej­tet­te, hogy a kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa bűn­tet­té­nek kiemel­ke­dő tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gé­re és elsza­po­ro­dott­sá­gá­ra tekin­tet­tel az ezt meg­va­ló­sí­tó ter­helt­tel szem­ben kizá­ró­lag a bün­te­tés lénye­ges súlyo­sí­tá­sá­val érhe­tő­ek el a bün­te­té­si célok, ezért az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.