Főoldal » Hírek » A kamerafelvétel ellenére is tagadja, hogy lopott - fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 73 éves bátony­te­re­nyei fér­fi­val szem­ben, aki egy üzlet­ből lopta el egy másik vásár­ló ott felej­tett pénztárcáját.

A vád sze­rint az idős férfi 2022. októ­ber 20-án, reg­gel, egy bátony­te­re­nyei bolt­ban vásá­rolt, ami­kor vásár­lá­sa után a kassza mögöt­ti pul­ton ész­re­vett egy sötét­bar­na tár­cát egy vásár­ló­ko­sár­ban, amit – benne 5.000 forint kész­pénz­zel és sze­mé­lyes ira­tok­kal, vala­mint egy bank­kár­tyá­val – rövid­del azelőtt egy vásár­ló felej­tett ott. A vád­lott a tár­cát a bal kabát­zse­bé­be tette és az üzlet­ből távo­zott, cse­lek­mé­nyé­vel a sér­tett­nek 7.000 forint kárt okozott.

A fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség már a nyo­mo­zás során kilá­tás­ba helyez­te a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés alkal­ma­zá­sát, arra az eset­re, ha a férfi beis­me­ri a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, így men­te­sül­he­tett volna a bíró­sá­gi fele­lős­ség­re vonás alól.

Mivel azon­ban a férfi – az üzlet biz­ton­sá­gi kame­rá­já­nak fel­vé­te­lei elle­né­re is – tagad­ta tet­tét, az ügyész­ség­nek vádat kel­lett emel­nie vele szem­ben. Vád­ira­tá­ban az ala­csony elkö­ve­té­si érték­re és az idős férfi bün­tet­len elő­éle­té­re figye­lem­mel pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és 7.000 forint vagyon­el­kob­zás­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.