Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség » A kényszerintézkedés és a kiszabott büntetés súlyosítását kezdeményezte az ügyészség egy tavalyi zenei fesztiválon lebukott holland drogkereskedők ügyében- a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 ápri­li­sá­ban emelt vádat két hol­land állam­pol­gár­ral szem­ben, akik jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert hoz­tak Magyar­or­szág­ra, hogy azt 2019 augusz­tu­sá­ban egy zenei fesz­ti­vá­lon érté­ke­sít­sék, azon­ban a hely­szí­nen tet­ten érték őket.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2020. júni­us 29-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a vád­lot­ta­kat bűnös­nek mond­ta ki társ­tet­tes­ként jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben, melyért őket sze­mé­lyen­ként 5 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, vala­mint 4 év Magyar­or­szág­ról tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A hatá­ro­zat kihir­de­té­se után az eljá­ró tör­vény­szék a hol­land vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sát meg­szün­tet­te és a részük­re bérelt lakás­ban vég­re­haj­tan­dó bűn­ügyi fel­ügye­let­be helyez­te őket a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség elő­ter­jesz­tett másod­fo­kú indít­vá­nyá­ban kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál a két vád­lott ismé­telt letar­tóz­ta­tá­sát a magyar ható­sá­gok szá­má­ra tör­té­nő elér­he­tet­len­né válá­suk meg­aka­dá­lyo­zá­sa és a nem jog­erő­sen kisza­bott bün­te­té­sek vég­re­haj­tá­sá­nak biz­to­sí­tá­sá­ra. Indít­vá­nyoz­ta továb­bá a velük szem­ben az első­fo­kon a tör­vé­nyi mini­mum­ban kisza­bott fegy­ház bün­te­té­sek tar­ta­má­nak súlyo­sí­tá­sát.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/zenei-fesztivalon-arult-kabitoszert-a-ket-holland-allampolgar-vademeles-videoval/