Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » A kiberbűncselekményekről tájékoztattak kollégáink
Az ope­rá­ci­ós rend­szer fris­sí­té­sét, javí­tá­sát ígé­rik a csa­lók a jobb kiber­biz­ton­sá­gért - ez a leg­újabb trükk, ami­vel pénzt pró­bál­nak sze­rez­ni az elkö­ve­tők az online térben. 
 
Sza­bol­csi kol­lé­gá­ink, Sar­ka­di­né dr. Pet­ré­nyi Mária és dr. Bar­tók Lász­ló évek óta a kiber­bűn­cse­lek­mé­nyek ellen lép­nek fel ügyész­ként. Sza­bolcs Online pod­castjá­ban most végig­ve­szik azo­kat a tipi­kus mód­sze­re­ket, amik­kel a csa­lók élnek és azo­kat a válasz­lé­pé­se­ket is, ame­lyek segít­sé­gé­vel elke­rül­het­jük, hogy egy-egy jól kigon­dolt csa­lás áldo­za­tai legyünk: