Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » A korábbi intézkedés miatt támadt a rendőrre egy nyírségi férfi – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A nyo­mo­zó ügyész­ség soron kívül lefoly­tat­ta a hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt elren­delt nyo­mo­zást. Az ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki koráb­bi intéz­ke­dé­sei miatt támadt egy rend­őr­re. 

2023. szep­tem­ber 9-én egy nyír­sé­gi tele­pü­lé­sen tar­tott falu­na­pi ren­dez­vé­nyen egy ittas férfi kötöz­kö­dött a koráb­ban vele szem­ben több­ször intéz­ke­dő rend­őr­rel, és a tár­sa­sá­gá­ban lévő meny­asszo­nyá­val. A férfi sér­te­get­te a rend­őrt, kifo­gá­sol­ta a koráb­bi intéz­ke­dé­se­it, amire az őrmes­ter hátat for­dí­tott és távoz­ni akart. Az elkö­ve­tő azon­ban indu­la­tos lett, meg­ra­gad­ta a hiva­ta­los sze­mély vál­lát, vissza­for­dí­tot­ta, és ököl­lel arcon ütöt­te.

A sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lést szen­ve­dett.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a rend­őr­re táma­dó fér­fit gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sét.  A nyo­mo­zó ügyész­ség soron kívül lefoly­tat­ta a nyo­mo­zást és három héten belül vádat emelt a férfi ellen.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­tén a – sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, vala­mint fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló – vád­lot­tat hal­ma­za­ti bün­te­té­sül ítél­je 5 év bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint mel­lék­bün­te­té­sül 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és ren­del­je el a koráb­ban kisza­bott 1 év 6 hónap idő­tar­tam­ra fel­füg­gesz­tett 1 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/korabbi-intezkedesei-miatt-tamadt-a-rendorre-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.