Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Korábbi intézkedései miatt támadt a rendőrre – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta a koráb­bi intéz­ke­dé­sei miatt a rend­őr­re táma­dó férfi letartóztatását. 

Egy Hajdú-Bihar vár­me­gyei rend­őr­ka­pi­tány­ság állo­má­nyá­ba tar­to­zó rend­őr szol­gá­la­tá­nak ellá­tá­sa során több­ször intéz­ke­dett egy har­min­cas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben. Leg­utóbb 2023. júni­u­sá­ban köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­se miatt hely­szí­ni bír­sá­got sza­bott ki vele szem­ben. A férfi ezen intéz­ke­dé­sek, de külö­nö­sen a bír­sá­go­lás miatt elég­té­telt kívánt venni a rend­őr őrmesteren.

A férfi 2023. szep­tem­ber 9-én, egy nyír­sé­gi tele­pü­lé­sen tar­tott falu­na­pi ren­dez­vé­nyen ittas álla­pot­ba került, majd este meg­lát­ta a vele szem­ben több­ször intéz­ke­dő rend­őrt. A férfi oda­lé­pett hozzá és a meny­asszo­nyá­hoz, a nőnek álné­ven bemu­tat­koz­va kezet akart csó­kol­ni, majd sér­te­get­te az őrmes­tert. A rend­őr és a nő ki akar­ta vonni magát a konf­lik­tus­ból, ezért a fér­fi­nak hátat for­dít­va távoz­ni akar­tak a helyszínről.

Az elkö­ve­tő tovább szi­dal­maz­ta a rend­őr őrmes­tert, ennek során kifo­gá­sol­ta a koráb­bi hely­szí­ni bír­sá­got. A férfi indu­la­tá­ban a rend­őr után ment, meg­ra­gad­ta a vál­lát, vissza­for­dí­tot­ta, és egy­szer ököl­lel arcon ütötte.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lést szenvedett.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a rend­őr­re táma­dó fér­fit gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sa elrendelését.

A bíró­ság egyet­ér­tett az ügyé­szi indít­vánnyal, misze­rint a sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, vala­mint fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló – és a sza­bály­sér­té­si nyil­ván­tar­tá­si rend­szer­ben is több alka­lom­mal sze­rep­lő – gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se indokolt.

A vég­zés nem vég­le­ges, a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be ellene.

Az egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt az is elkö­ve­ti, aki a hiva­ta­los sze­mélyt koráb­bi eljá­rá­sa miatt bán­tal­maz­za, nem szük­sé­ges, hogy a rend­őr szol­gá­lat­ban legyen, a foko­zott bün­te­tő­jo­gi véde­lem később is meg­il­le­ti, még akkor is, ha idő­köz­ben a hiva­ta­los sze­mé­lyi minő­sé­ge már megszűnt.