Főoldal » Hírek » A korrupcióérzékelés valós helyzete Magyarországon – az Eurobarométer hivatalos mérése tükrében – a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Az Euró­pai Unió köz­vé­le­mény­ku­ta­tá­sá­nak, az Euro­ba­ro­mé­ter­nek a 2023-as ered­mé­nyei sze­rint a magya­rok 22 szá­za­lé­ka gon­dol­ja úgy, hogy a kor­rup­ció érin­ti a min­den­nap­ja­it. Ezzel Magyar­or­szág az EU 27 tag­ál­la­ma között a közép­me­zőny­ben helyez­ke­dik el. A rep­re­zen­ta­tív kuta­tás során a meg­kér­de­zet­tek 9 szá­za­lé­ka vála­szolt igen­nel arra a kér­dés­re, hogy tapasztalt-e sze­mé­lye­sen kor­rup­ci­ót az elmúlt egy évben. Az ügyész­ség hatás­kö­ré­be ezek az ese­tek tar­toz­nak, és nem a kor­rup­ció érze­té­nek vizsgálata. 

Az Euro­ba­ro­me­ter 2023-as fel­mé­ré­se a meg­kér­de­zet­tek ese­té­ben nagy különb­sé­get mutat akö­zött, hogy mit gon­dol­nak arról, mennyi­re elter­jedt a kor­rup­ció hazánk­ban (88 % vála­szolt akként, hogy elter­jedt) és akö­zött, hogy a válasz­adót érinti-e a kor­rup­ció a min­den­na­pi élet­ben. Ez utób­bi kér­dés­re 22%-a vála­szolt igen­nel, amely ered­mény – ellen­tét­ben a Tran­spa­rency Inter­na­ti­o­nal jóval ked­ve­zőt­le­nebb képet adó fel­mé­ré­sé­vel – az uniós tag­ál­la­mok közép­me­ző­nyé­be teszi Magyarországot.

Még nagyobb az elté­rés az arra a kér­dés­re adott válasz­nál, hogy a válasz­adó sze­mé­lye­sen tapasztalt-e az elmúlt 12 hónap­ban kor­rup­ci­ós ese­tet, vagy volt-e annak tanú­ja: 9% vála­szolt akként, hogy igen.

Az ügyész­ség hatás­kö­ré­be ezen 9 % tartozik.

Az ügyész­ség fel­ada­ta a bűn­cse­lek­mé­nyek nyo­mo­zá­sá­nak fel­ügye­le­te – egyes ügyek­ben a nyo­mo­zá­sa –, a vád­eme­lés, a vád bíró­ság előt­ti kép­vi­se­le­te. Ez tör­té­nik a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek ese­té­ben is.

A külön­bö­ző méré­sek során meg­kér­de­zet­tek véle­mé­nye, álta­lá­nos benyo­má­sa arról, hogy mek­ko­ra a kor­rup­ció, bün­te­tő­jo­gon kívül eső kérdés.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész e téma­kör­rel fog­lal­ko­zó, egy ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lői írás­be­li kér­dés­re adott vála­sza itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/a-legfobb-ugyesz-valasza-dr-vadai-agnes-orszaggyulesi-kepviselo-irasbeli-kerdesere-231/