Főoldal » Hírek » A közös gyermeküket karjában tartó élettársát bántalmazta - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy­ko­ri élet­tár­sát, közös gyer­me­kük édes­any­ját folya­ma­tos ver­bá­lis és fizi­kai bán­tal­ma­zás­nak tette ki.

A pár több éve élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a férfi falu­já­ban, kap­cso­la­tuk­ból 2019-ben fiú­gyer­mek szü­le­tett. A vád­irat sze­rint a férfi 2021 janu­ár­já­tól folya­ma­to­sa el akar­ta érni, hogy az élet­tár­sa sza­kít­sa meg a kap­cso­la­tot a saját szü­le­i­vel, ne talál­koz­zon és ne is beszél­jen velük.

A nő ennek elle­né­re gyer­me­ké­vel gyak­ran meg­lá­to­gat­ta a szü­le­it, a férfi emi­att min­den haza­ér­ke­zé­se­kor harag­gal fogad­ta. Szi­dal­maz­ta a nőt és szü­le­it, emi­att rend­sze­re­sen szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, melyek során több­ször elő­for­dult, hogy a férfi meg­ütöt­te vagy meg­rúg­ta a nőt, aki az üté­sek­től rend­sze­rint nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A nő bán­tal­ma­zá­sa­i­nak kis­gyer­me­kük több alka­lom­mal is tanú­ja volt.

2021. már­ci­us 5-én ott­ho­nuk­ban újra össze­szó­lal­koz­tak, ami­ért a sér­tett ismét szü­le­it készült meg­lá­to­gat­ni, e szó­vál­tás végén a férfi a gyer­me­kü­ket kezé­ben tartó élet­tár­sa arcát több­ször ököl­lel ütöt­te meg. A nő az orra mel­lett zúzó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett, az orr­csont töré­ses sérü­lé­sé­nek elma­ra­dá­sa csak a vélet­le­nen múlt.

A nő a folya­ma­tos vesze­ke­dést és a gya­ko­ri bán­tal­ma­zást meg­elé­gel­ve más­nap áthív­ta maguk­hoz édes­any­ját, az élet­tár­sá­nak azt mond­ta, hogy vásá­rol­ni men­nek, és ennek ürü­gyén gyer­me­kük­kel együtt a szü­le­i­hez költözött.

A 27 éves férfi ellen a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Amennyi­ben a férfi beis­me­ri bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy 1 év 6 hónap, 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és a 102.130 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­se a mér­té­kes indítvány.

A csa­lá­don belü­li erő­szak­ról készült az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet tudo­má­nyos mun­ka­tár­sá­val az aláb­bi figye­lem­fel­kel­tő videó­ri­port: https://ugyeszseg.hu/nem-kell-megvarni-hogy-ver-folyjon-a-kapcsolati-eroszakrol/