Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Boldog István országgyűlési képviselőt

Az ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyo­mo­zást az ügyben.

2020. ápri­lis 24-én meg­ér­ke­zett a nyo­mo­zó ügyész­ség­re az Ország­gyű­lés Elnö­ké­nek érte­sí­té­se Bol­dog Ist­ván men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­sé­ről hozott ország­gyű­lé­si határozatról.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a héten az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő lakó­he­lyén kuta­tást tar­tott, amely intéz­ke­dés során bizo­nyí­tá­si esz­kö­zö­ket fog­lalt le.

Bol­dog Ist­ván a mai gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sán val­lo­mást nem tett, tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és panasszal élt a gya­nú­sí­tás ellen.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a megyei Terület- és Tele­pü­lés­fej­lesz­té­si Ope­ra­tív Prog­ram (TOP) egyes pályá­za­tai kap­csán fel­me­rült, hogy a pályá­za­tok­kal össze­füg­gés­ben külön­bö­ző sze­mé­lyek bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­tek el. A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint Bol­dog Ist­ván e cse­lek­mé­nyek­ben oly módon vett részt, hogy a hiva­ta­li hely­ze­té­vel, befo­lyá­sá­val vissza­él­ve, jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ta a pályá­za­tok elbí­rá­lá­sá­nak ered­mé­nye­it, ami­ért vál­lal­ko­zók­tól jog­ta­lan előnyt kapott.

A NAV Dél-Alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­gán indult, majd a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség­re áttett ügy­ben eddig kilenc sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként az ügyészség.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/inditvany-boldog-istvan-orszaggyulesi-kepviselo-mentelmi-joganak-felfuggesztesere/