Főoldal » Hírek » A Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Tóth Csaba országgyűlési képviselőt

A főügyész­ség kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyo­moz a zug­lói fize­tős par­ko­lá­si rend­szer­rel kap­cso­la­tos vissza­élé­sek ügyé­ben.

A nyo­mo­zó főügyész­ség a kiter­jedt nyo­mo­zás­ban ma kuta­tást és lefog­la­lást vég­zett Tóth Csa­bát érin­tő­en, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lőt.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint 2016-ban Tóth Csaba mint Buda­pest XIV. kerü­le­té­nek ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je, tár­sá­val Zug­ló­ban, a ter­ve­zett fize­tős par­ko­lá­si rend­szer üze­mel­te­té­sé­re keres­tek olyan gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got, amely­től a nye­re­ség felé­re tar­tot­tak igényt.

A gya­nú­sí­tott tagad­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét és panasszal élt a gya­nú­sí­tás ellen.

A befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a főügyész­ség az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­vel együtt, eddig négy sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként.

Az ügy­ben eddig kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek itt érhe­tő­ek el: