Főoldal » Hírek » Korrupciós bűncselekmény miatt tett indítványt a legfőbb ügyész Tóth Csaba országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként indít­ványt tett az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél Tóth Csaba ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak felfüggesztésére.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség előtt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban meg­ala­po­zott gyanú merült fel arra, hogy Tóth Csaba ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő 2016-ban Hor­váth Csa­bá­val – a XIV. kerü­let jelen­le­gi pol­gár­mes­te­ré­vel, aki akkor a Fővá­ro­si Köz­gyű­lés tagja volt – Zug­ló­ban, a ter­ve­zett fize­tős par­ko­lá­si rend­szer üze­mel­te­té­sé­re keres­tek egy gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got, amely­től a nye­re­sé­gük felé­re tar­tot­tak igényt.

Tóth Csaba cse­lek­mé­nye vesz­te­ge­tés lát­sza­tát kelt­ve üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te meg­ala­po­zott gya­nú­ját kelti.

A fel­me­rült bizo­nyí­té­kok alap­ján a leg­főbb ügyész az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél indít­vá­nyoz­ta Tóth Csaba ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak felfüggesztését.

A bün­te­tő­el­já­rás Tóth Csaba ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­vel szem­be­ni lefoly­ta­tá­sá­ra a men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­se ese­tén nyí­lik lehetőség.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség jelen ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/korrupcios-buncselekmenyek-miatt-gyanusitott-a-zugloi-polgarmester-es-egy-volt-helyi-politikus-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/