Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A Kúrián folytatódik a lebuktatott pszichiáter vesztegetési ügye - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be a vesz­te­ge­tés­sel vádolt, ám a bíró­ság által fel­men­tett pszi­chi­á­ter ügyé­ben. Az ügyész­ség az elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sát, és sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádja nyo­mán a Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2022 tava­szán bűnös­nek mond­ta ki önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­té­ben a pszi­chi­á­ter­ként tevé­keny­ke­dő fővá­ro­si orvost. A férfi 2021. szep­tem­ber 17-én, a fedett meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­la­tot végző NVSZ tár­gya­ló­tiszt­től jog­ta­lan előny ígé­re­tét fogad­ta el azért, hogy szak­kép­zett­sé­gét fel­hasz­nál­va részé­re olyan hamis orvo­si doku­men­tá­ci­ót készít­sen, amely alkal­mas arra, hogy a beteg a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se meg­kez­dé­sé­re halasz­tást kapjon.

A bíró­ság az orvost 2 év - vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tés­re, 2.4 mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, egy­ben 4 évre eltil­tot­ta az egész­ség­ügyi szak­kép­zett­sé­get igény­lő fog­lal­ko­zá­sok gya­kor­lá­sá­tól. Az ügyé­szi és védel­mi fel­leb­be­zé­sek foly­tán másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2022. szep­tem­ber 23-án kihir­de­tett íté­le­té­vel a pszi­chi­á­tert az elle­ne emelt vád alól bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban fel­men­tet­te. A bíró­ság állás­pont­ja sze­rint az orvos csak a vesz­te­ge­tés elő­ké­szü­le­tét való­sí­tot­ta meg, ami­kor a ren­de­lő­jé­ben részé­re átadott zárt borí­té­kot azzal adta vissza a tár­gya­ló­tiszt­nek, hogy azzal később a magán­ren­de­lé­se során kíván csak foglalkozni.

Az íté­let ellen a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be az elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, és sza­bad­ság­vesz­tés, pénz­bün­te­tés, fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás bün­te­té­sek és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért. Az ügyé­szi állás­pont sze­rint – ame­lyet az elkö­ve­tés­kor rög­zí­tett kép és hang­fel­vé­tel hite­le­sen alá­tá­maszt – az orvos a tár­gya­ló­tiszt által fel­aján­lott jog­ta­lan előny ígé­re­tét elfo­gad­ta, amellyel vesz­te­ge­té­si maga­tar­tá­sa befe­je­ző­dött, így nincs annak jelen­tő­sé­ge, hogy a 300.000 forint kész­pénzt tar­tal­ma­zó borí­té­kot csak később a magán­ren­de­lé­sén kíván­ta átvenni.

Az ügyé­szi fel­leb­be­zés követ­kez­té­ben a bün­te­tő­ügy a Kúri­án folytatódik. 

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-egy-orvos-ellen-vesztegetes-elfogadasa-miatt-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye

https://ugyeszseg.hu/vegrehajtandó-szabadsagvesztes-kiszabasaert-fellebbezett-az-ugyeszseg-a-korrupt-pszichiater-bunugyeben