Főoldal » Hírek » Végrehajtandó szabadságvesztés kiszabásáért fellebbezett az ügyészség egy pszichiáter ügyében - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A pszi­chi­á­ter vesz­te­ge­té­si pénzt foga­dott el, ezért a bíró­ság fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa indokolt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2022. év feb­ru­ár­já­ban emelt vádat egy pszi­chi­á­ter­ként dol­go­zó orvos ellen. Az orvos ren­de­lé­sén 2021 szep­tem­be­ré­ben meg­je­lent egy magát sza­bad­ság­vesz­tés­re elítélt­ként beál­lí­tó sze­mély, aki való­já­ban a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat köte­lé­ké­be tar­to­zó védel­mi tiszt volt. Az elkö­ve­tő 300.000 forint vesz­te­ge­té­si pénz ígé­re­tét fogad­ta el azért, hogy a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sá­nak halasz­tá­sát ered­mé­nye­ző, valót­lan szak­or­vo­si doku­men­tá­ci­ót és iga­zo­lást állít­son ki az őt felkeresőnek.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult tagja által elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­te miatt az elkö­ve­tőt 2 év vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, 4 év egész­ség­ügyi kép­zett­sé­get igény­lő fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra, vala­mint 2,4 mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

A dön­tés ellen az ügyész bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, míg a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fellebbeztek.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz elő­ter­jesz­tett indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat a pénz­bün­te­tés és a fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás mel­lett ítél­je vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, egy­ben a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket uta­sít­sa el.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/vademeles-egy-orvos-ellen-vesztegetes-elfogadasa-miatt-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye