Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG SAJTÓKÖZLEMÉNYE

Az elmúlt napok­ban a tágabb érte­lem­ben vett igaz­ság­szol­gál­ta­tás füg­get­len­sé­gét súlyo­san sértő, tel­je­sen meg­ala­po­zat­lan állí­tá­so­kon ala­pu­ló poli­ti­ku­si nyi­lat­ko­za­tok jelen­tek meg az Euró­pai Unió Csa­lás Elle­ni Hiva­ta­la (OLAF) által a magyar ügyész­ség­nek meg­kül­dött ügyek­kel összefüggésben.

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge a szak­ma­i­sá­got tel­je­sen nél­kü­lö­ző, poli­ti­kai jel­le­gű táma­dá­sok­ra nem kíván rea­gál­ni. A köz­vé­le­mény hite­les tájé­koz­ta­tá­sa érde­ké­ben azon­ban a követ­ke­zők­re hívja fel a figyelmet.

  1. Az OLAF az uniós pén­zek­kel össze­füg­gő admi­niszt­ra­tív sza­bály­ta­lan­sá­go­kat vizs­gál­ja, bün­te­tő­jo­gi tény­ál­lást nem álla­pít meg, bűn­ügyi bizo­nyí­tást nem végez. Erre sem fel­ha­tal­ma­zá­sa, sem pedig esz­kö­ze nincsen.
  1. Az OLAF eljá­rá­sa befe­je­zé­se­kor igaz­ság­ügyi aján­lás­sal él az adott nem­ze­ti ható­ság – Magyar­or­szá­gon a Leg­főbb Ügyész­ség – felé, amennyi­ben bűn­cse­lek­mény gya­nú­ját vélel­me­zi, és nyo­mo­zás meg­in­dí­tá­sát kéri.
  1. A magyar ügyész­ség a leg­főbb ügyész által meg­sza­bott pro­to­koll sze­rint – bár erre köte­le­zett­sé­ge nincs – min­den eset­ben elren­de­li a nyo­mo­zást, és annak tel­je­sí­té­sé­vel vala­me­lyik hazai nyo­mo­zó ható­sá­got bízza meg.
  1. Az OLAF eljá­rá­sai álta­lá­ban több évig tar­ta­nak, és az adott ügy kiter­jedt­sé­ge és bonyo­lult­sá­ga miatt a Magyar­or­szá­gon elren­delt nyo­mo­zá­sok idő­tar­ta­ma is éve­kig elhú­zód­hat. Magyar­or­szá­gon az OLAF aján­lás­ra indí­tott 36 ügy közül 8-ban vádat emelt az ügyész­ség, 8-ban a nyo­mo­zó ható­ság meg­szün­tet­te az eljá­rást, míg a többi ügy­ben jelen­leg is tart a nyo­mo­zás. Ez az arány (vádemelés-megszüntetés) meg­fe­lel az uniós átlag­nak, illet­ve néhány szá­za­lék­kal jobb annál.
  1. Az OLAF és a magyar ügyész­ség eljá­rá­sa­i­ban együtt­mű­kö­dik, rend­sze­re­sen cse­rél infor­má­ci­ót és tapasz­ta­la­tot. Az OLAF nagy­ra­ér­té­ke­li a magyar ügyész­ség és a leg­főbb ügyész szak­mai mun­ká­ját, azt elis­me­ri, és magas szín­vo­na­lú­nak tartja.

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge vissza­uta­sít­ja és a jog­ál­la­mi elvek­kel össze­egyez­tet­he­tet­len­nek tart­ja azo­kat a poli­ti­kai kísér­le­te­ket, ame­lyek egyes ügyek eldön­té­se érde­ké­ben a nyil­vá­nos­ság előtt alap­ta­lan állí­tá­sok segít­sé­gé­vel meg­pró­bál­nak nyo­mást gya­ko­rol­ni - ese­ten­ként akár fenye­ge­tés­sel – a ható­sá­gok­ra. Az ügyész­ség tevé­keny­sé­gét eddig is alkot­má­nyo­san, az objek­tív igaz­ság kide­rí­té­se cél­já­val végez­te, és a jövő­ben is ezt fogja tenni.

Buda­pest, 2018. feb­ru­ár 12.

Leg­főbb Ügyészség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály