Főoldal » Hírek » A Legfőbb Ügyészség visszautasítja Dobrev Klára valótlan állítását

Dob­rev Klára vasár­na­pi beje­len­té­se után – állí­tá­sá­val szem­ben – sem­mi­lyen intéz­ke­dést nem tett őt érin­tő­en az ügyészség.

Dob­rev Klára a ma köz­zé­tett bejegy­zé­sé­ben azt állí­tot­ta, hogy a vasár­na­pi beje­len­té­se óta arról tájé­koz­tat­ta Polt Péter leg­főbb ügyész Budai Gyula ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lőt, hogy nyo­moz­nak Dob­rev Klára ellen. Mind­ez egyet­len pont­já­ban sem felel meg a valóságnak.

Ezzel szem­ben a tény az, hogy a kér­dé­ses ügy­ben Budai Gyula ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő 2021. feb­ru­ár 8-án kelt írás­be­li kér­dé­sét – a tör­vé­nyes köte­le­zett­sé­gé­nek meg­fe­le­lő­en – feb­ru­ár 24-én vála­szol­ta meg Polt Péter leg­főbb ügyész.

A kér­dés és a válasz a Leg­főbb Ügyész­ség hon­lap­ján bárki szá­má­ra megismerhető:

https://ugyeszseg.hu/wp-content/uploads/sajto5/2021/02/k-14937-kerdes.pdf

https://ugyeszseg.hu/wp-content/uploads/sajto5/2021/02/k-14937-valasz.pdf

Amint az a feb­ru­á­ri válasz­ból kitű­nik, a BRFK már 2018. októ­ber 16. nap­já­tól foly­tat nyo­mo­zást, amely­hez egye­sí­tet­ték Budai Gyula később tett fel­je­len­té­sét. Budai Gyula fel­je­len­té­sé­nek a tar­to­zás fede­ze­te elvo­ná­sá­nak bűn­tet­té­re vonat­ko­zó részé­ben a BRFK 2021. feb­ru­ár 17-én külön nyo­mo­zást ren­delt el. Az eljá­rá­sok isme­ret­len tet­tes ellen foly­nak, gya­nú­sí­tott kihall­ga­tá­sá­ra egyik ügy­ben sem került sor.