Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » A letartóztatások meghosszabbítását indítványozza a nyomozó ügyészség a több mint hatmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt indult bűnügyben- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­ta­tott nyo­mo­zás­ban a letar­tóz­ta­tás­ba került három gya­nú­sí­tott kény­szer­in­téz­ke­dé­sé­nek meg­hosszab­bí­tá­sát indítványozza.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint egy kisebb­sé­gi álla­mi tulaj­don­ban lévő pénz­in­té­zet hitel­ki­he­lye­zé­sei kap­csán egy bűn­szer­ve­zet jött létre, amely­ben a pénz­in­té­zet – köz­ve­tett több­sé­gi tulaj­do­no­sa – és fele­sé­ge töl­tött be veze­tő sze­re­pet. A bűn­szer­ve­zet a hite­le­ket kihe­lyez­te abban az eset­ben is, ha egyéb­ként a hitelt igény­lő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság hitel­hez nem jut­ha­tott volna. A hitel­hez jutó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok a fel­vett összeg döntő hánya­dát rövid időn belül külön­bö­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok köz­be­ik­ta­tá­sá­val előre meg­ha­tá­ro­zott módon átutal­ták a köz­ve­tett tulaj­do­nos több­sé­gi tulaj­do­ná­ban lévő cég­nek. A hitelt fel­vett gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok a hite­le­ket nem fizet­ték vissza, a hite­lek­ből végül a pénz­in­té­zet köz­ve­tett tulaj­do­no­sá­nak cége gaz­da­go­dott. A bűn­szer­ve­zet által oko­zott vagyo­ni hát­rány meg­ha­lad­ja a hat­mil­li­árd forintot.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján az ügy­ben két férfi és egy nő került letartóztatásba.

A nyo­mo­zó ügyé­szek indít­ványt tet­tek a három gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak 2020. októ­ber 18-áig tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sa iránt, mivel – állás­pont­juk sze­rint – a ter­hel­tek eljá­rás­be­li jelen­lé­te és a bizo­nyí­tás zavar­ta­lan­sá­ga csak így biztosítható.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kér­dé­sé­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén műkö­dő nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an az ügy­ira­tok alap­ján – ülés tar­tá­sa nél­kül – júli­us 18-áig dönt.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/tobb-mint-hatmilliard-forintos-vagyoni-hatranyt-okozo-bunszervezet-tagjait-vettek-orizetbe-a-nyomozo-ugyeszek-egy-nagyszabasu-akcio-kereteben/