Főoldal » Hírek » A nyílt utcán verte meg a kutyáját, az ügyészség fellépett állatvédelmi jogkörében - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Török­bá­lin­ton bán­tal­maz­ta kutyá­ját egy nő, ráadá­sul a kutya pórá­zá­nak csa­tos végé­vel. A Pest Megyei Főügyész­ség vizs­gá­la­tot indí­tott az ügyben.

Török­bá­lin­ton, 2022 ápri­li­sá­ban, a reg­ge­li órák­ban egy férfi autó­já­val meg­állt a Rákó­czi utca és József Atti­la utca sar­kán. Éppen átment előt­te egy nő, aki kutyát sétál­ta­tott. A nő egy­szer csak a kutyát ütni kezd­te a kezé­ben lévő póráz csa­tos végé­vel. Ezután tovább sétált egé­szen a dohány­bol­tig, ahol kikö­töt­te a kutyát egy fához, majd ott is elkezd­te ütni. Ekkor már úgy, hogy a kezé­ben lévő szaty­rot oda­tet­te a kutya fejé­hez, és az ököl­be szo­rí­tott kezé­nek ujj­büty­ke­i­vel ütöt­te. A férfi oda­ment és szá­mon kérte, hogy miért bánt­ja a kutyá­ját. A nő kia­bált vele, majd elment onnan, viszont a kutyát az utcán tovább ütöt­te, míg a kutya el nem sza­ladt tőle.

Az ese­mé­nye­ket ész­le­lő tanú elmond­ta, hogy a kutya nem volt agresszív, nem támadt sen­ki­re vagy sem­mi­re, a gaz­dá­ja düh­ből ütöt­te, a kutya pedig nyü­szí­tett. Mint később kide­rült, a nő a köze­li élel­mi­szer­üz­let­ben is köte­ke­dett a vásár­lók­kal, vala­mint a szom­szé­dos dohány­bolt­ban is bele­kö­tött az eladóba.

Az ügy­ben nyo­mo­zás indult, és az eljá­rás során kide­rült az is, hogy a nőnek több kutyá­ja van. A nyo­mo­zó ható­ság azon­ban a nyo­mo­zást meg­szün­tet­te, mivel a bán­tal­ma­zás módja nem volt alkal­mas arra, hogy az eb mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát vagy pusz­tu­lá­sát okoz­za, így az állat­kín­zás bűn­cse­lek­mé­nye nem való­sult meg.

A tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­sek sze­rint nem csak az álla­tok mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát vagy pusz­tu­lá­sát okozó bán­tal­ma­zá­sa tilos, hanem min­den az álla­tok szük­ség­te­len, fáj­dal­mat okozó bán­tal­ma­zá­sa, kín­zá­sa is. Az ügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi fel­ada­tai közzé tar­to­zik az álla­tok védel­me, ezért a Pest Megyei Főügyész­ség e jog­kö­ré­ben vizs­gá­la­tot indí­tott az ügyben.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a nő maga­tar­tá­sa ugyan nem okoz­ta a kutya mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát vagy pusz­tu­lá­sát, de az állat­nak szük­ség­te­len fáj­dal­mat, szen­ve­dést oko­zott. Az ügyész­ség sze­rint ezért – már nem nyo­mo­zás kere­té­ben - tovább kell vizs­gál­ni a nő jogi fele­lős­sé­gét. A főügyész­ség ezért intéz­ke­dett az ille­té­kes állat­vé­del­mi ható­ság felé a szük­sé­ges eljá­rás lefoly­ta­tá­sa érde­ké­ben, mely­nek befe­je­zé­sét is figye­lem­mel kíséri.