Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A nyomozó ügyészség két napon belül bíróság elé állította a rendőrökre támadó erőszakos elkövetőt

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt bíró­ság elé állí­tot­ta a több­szö­rös vissza­eső férfit. 

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint a férfi 2019. ápri­lis 2-án az esti órák­ban ittas álla­pot­ban lakó­há­zá­ban a szom­szé­do­kat zava­ró maga­tar­tá­sa miatt jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrö­ket lök­dös­te, egyi­kü­ket has­tá­jé­kon ököl­lel meg­ütöt­te, bilin­cse­lé­se során több­ször ütött-rúgott a rend­őrök felé és őket kutyá­nak nevezte.

Az ügy­ben a több­szö­rös vissza­eső fér­fit 2019. ápri­lis 4-én a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt, és vele szem­ben fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

Az ügyész­ség az íté­let­ben kisza­bott 3 év 8 hó fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért fel­leb­be­zett, kizá­ró­lag a bün­te­tés mér­té­ke miatt.

Az ügyész­ség a vád­lott bíró­ság által elren­delt letar­tóz­ta­tá­sát tudo­má­sul vette.