Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » A parkolóban balhézott – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség közleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki két ember­re rátá­madt, majd az autó­ju­kat is meg akar­ta rongálni.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó férfi 2023 augusz­tu­sá­ban erő­sen ittas álla­pot­ban egy Fonyód bel­vá­ro­sá­ban talál­ha­tó par­ko­ló­ba érke­zett a bará­ta­i­val, majd az egyik autó­hoz lépett, amely­ben – mivel a sofőr még a par­ko­ló­je­gyet fizet­te – töb­ben vára­koz­tak. Ezt köve­tő­en a vád­lott az abla­kon beha­jol­va a jár­mű­ve­ze­tőt keres­te, és a gép­jár­mű­ben ülők fel­szó­lí­tá­sá­ra sem volt haj­lan­dó távozni.

A vád­lott ezután az autó­ból kiszál­ló, őt kér­dő­re vonó fér­fit lefe­jel­te, az idő­köz­ben vissza­té­rő sofőrt pedig meg­lök­te. Távo­zá­sa köz­ben a vád­lott – azzal a szán­dék­kal, hogy azt az autó­ra dobja – még egy követ is magá­hoz vett, végül azon­ban a bará­tai lefog­ták, majd a hely­szín­re érke­ző jár­őrök a Fonyó­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra elő­ál­lí­tot­ták az őrjön­gő férfit.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság a 2023. augusz­tus 4. nap­ján meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, akit egy évre pró­bá­ra bocsátott.

A fény­ké­pen a vád­lott által fel­emelt kő látható.