Főoldal » Hírek » A Pesti úti ámokfutó letartóztatását indítványozta a Fővárosi Főügyészség - VIDEÓVAL

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a 49 éves férfi egy hét­tel ezelőtt egy buda­pes­ti for­gal­mas úton úgy vezet­te az autó­ját, hogy köz­ben a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát ész­sze­rű indok nél­kül, szán­dé­ko­san veszélyeztette.

A gya­nú­sí­tott 2021. feb­ru­ár 28-án dél körül a XVII. kerü­let, Pesti úton gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi a hala­dá­sa során, köz­le­ke­dé­si hely­zet­ből adódó bár­mi­lyen ész­sze­rű indok nél­kül, több alka­lom­mal áttért a szem­ben lévő for­gal­mi sávba úgy, hogy ott folya­ma­tos gépjármű-forgalom volt. Ennek során egy szem­ből érke­ző, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gép­ko­csi sofőr­jét féke­zés­re kény­sze­rí­tet­te, vala­mint a sofőr­nek az úttest jobb olda­lán lévő sza­lag­kor­lát mellé kel­lett lehú­zód­nia, mivel csak így tudta elke­rül­ni a gya­nú­sí­tott jár­mű­vé­vel tör­té­nő ütközést.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tett meg­ala­po­zott gya­nú­já­nak meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A gya­nú­sí­tott a lakó­he­lyén, tar­tóz­ko­dá­si helyén, és tele­fo­non sem, így az álta­la meg­adott elér­he­tő­sé­gek egyi­kén sem elér­he­tő, beje­len­tett mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­zik, ezért meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna.

A meg­lé­vő ada­tok alap­ján, a fér­fi­val szem­ben azért indult több eset­ben büntető-, illet­ve sza­bály­sér­té­si eljá­rás, mert ész­sze­rű indok nél­kül konf­lik­tus­ba került a kör­nye­ze­té­vel, és agresszí­van lépett fel a körü­löt­te lévők­kel szem­ben, ezért az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tott ese­té­ben a bűn­is­mét­lés­től is meg­ala­po­zot­tan kell tartani.

Az ügyész­ség mind­ezért, vala­mennyi körül­ményt mér­le­gel­ve, a fér­fi­val szem­ben csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­re lát ala­pot, ezért erre tett indítványt.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se kér­dé­sé­ben a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon dönt.

Az ügy­ben a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által kiadott koráb­bi köz­le­mény és videó itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/pesti-uti-amokfuto-a-brfk-azonositotta-es