Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A rendőrök elöl száguldozva menekült, majd az erkélyen lógott az ittas sofőr - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt azzal a 23 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 júni­u­sá­ban szá­gul­doz­va mene­kült a rend­őrök elől. Egy hónap­pal később a férfi egy­más után két köz­úti bal­ese­tet is oko­zott, majd mind­két hely­szín­ről elmenekült.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. júni­us 30-án, reg­gel, a Váci úton érvé­nyes veze­tői enge­dély nél­kül, vala­mint alko­hol­tól és kábí­tó­szer­től befo­lyá­solt álla­pot­ban vezet­te az autót, ami­ben még hár­man utaztak.

Az egyik keresz­te­ző­dés­ben sza­bály­ta­lan­sá­ga miatt a rend­őrök intéz­ked­ni akar­tak vele szem­ben, aki mene­kül­ni kez­dett. A férfi a mene­kü­lés során szá­mos köz­le­ke­dé­si sza­bályt meg­sze­gett, 100-130 km/h sebes­ség­gel ciká­zott a for­gal­mi sávok között. A férfi a záró­vo­na­lat átlép­ve, áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba és több száz méte­ren keresz­tül a for­ga­lom­mal szem­ben köz­le­ke­dett, ami­vel több jármű veze­tő­jét is sáv­vál­tás­ra, illet­ve féke­zés­re kényszerítette.

A mene­kü­lés­nek az vetett véget, hogy a férfi nagy sebes­ség­gel a pad­ká­nak ütkö­zött, ami­nek követ­kez­té­ben a jármű két első kere­ke defek­tet kapott. A sofőr az uta­sa­it hát­ra­hagy­va egy tár­sas­ház­hoz futott, ahol egy 7. eme­le­ti lakás terasz­kor­lát­ján ülve öngyil­kos­ság­gal fenye­ge­tő­zött, míg végül a rend­őrök elfogták.

A vád­lott a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat több­szö­rö­sen és súlyo­san sértő manő­ve­re­i­vel köz­vet­len veszély­nek tette ki egy­részt az uta­sa­i­nak, más­részt más jár­mű­vek veze­tő­i­nek az éle­tét és testi épségét.

A  férfi 2021. júli­us 28-án, dél­előtt, szin­tén bódult álla­pot­ban ült volán mögé, amely során a XIX. kerü­let­ben, az Ady Endre úton köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet oko­zott. Az előt­te hala­dó autó sofőr­je for­gal­mi okból meg­állt, a vád­lott azon­ban ezt nem ész­lel­te, ezért neki­üt­kö­zött, majd meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott. Köz­vet­le­nül ezután a férfi a X. kerü­let­ben, az Üllői úton is bal­ese­tet oko­zott, miu­tán elvesz­tet­te ural­mát a gép­ko­csi­ja felett és egy másik autó­nak ütkö­zött. Az ütkö­zés hatá­sá­ra a másik autó sofőr­je a jár­dá­ra haj­tott és ott egy fának csa­pó­dott. A férfi ezt a bal­ese­ti hely­színt is meg­ál­lás nél­kül hagy­ta el.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 23 éves fér­fit köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel, cser­ben­ha­gyás vét­sé­gé­vel, vala­mint ittas, illet­ve bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel és kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­gé­vel is vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től való vég­le­ges hatá­lyú eltil­tást indít­vá­nyoz a vádiratban.

A fel­vé­tel ele­jén az autós üldö­zés egy rész­le­te, majd később a férfi lát­ha­tó a tár­sas­ház kor­lát­ján: https://www.facebook.com/watch/?v=1326399394556429