Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » A rendőröket a határon fegyverrel fenyegető török fiatal letartóztatását indítványozta az ügyészség – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, és lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt nyo­moz.

Mint ismert, a rend­őrök 2023. szep­tem­ber 25-én Móra­ha­lom tér­sé­gé­ben egy kisebb cso­por­tot ész­lel­tek, amely­nek tag­jai lét­rán mász­tak át szerb oldal­ról a határ­ke­rí­té­sen. Két határ­va­dász és egy rend­őr­jár­őr a határ­ke­rí­té­sek közöt­ti manő­ver­úton fel­tar­tóz­ta­tott egy fia­tal­ko­rú fér­fit és isme­ret­len tár­sát, míg har­ma­dik tár­suk a létra tete­jén tar­tóz­ko­dott. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, ami­kor a hiva­ta­los sze­mé­lyek intéz­ked­ni akar­tak a Magyar­or­szág terü­le­tén jog­ta­la­nul tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek­kel szem­ben, a fia­tal­ko­rú elő­vett a ruhá­za­tá­ból egy marok­lő­fegy­vert, azt csőre töl­töt­te és a rend­őrök­re fogta.

Eköz­ben a har­ma­dik, szin­tén isme­ret­len sze­mély­azo­nos­sá­gú férfi, fia­tal­ko­rú tár­sá­hoz hason­ló­an lőfegy­ver­rel – a kerí­tés­hez támasz­tott lét­rá­ról Szer­bia felől – fenye­get­te a hiva­ta­los sze­mé­lye­ket. 

A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a rend­őri intéz­ke­dés meg­hi­ú­sult, és a három férfi vissza­tért Szer­bi­á­ba, később azon­ban a fia­tal­ko­rú sze­mély 22 tár­sá­val vissza­tért Magyar­or­szág­ra, ahol a rend­őrök fel­is­mer­ték és elő­ál­lí­tot­ták.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fia­talt, aki tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

Tekin­tet­tel arra, hogy a gya­nú­sí­tott sem Magyar­or­szá­gon, sem Szer­bi­á­ban nem ren­del­ke­zik tar­tóz­ko­dá­si hellyel vagy lak­cím­mel, így meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­láb­ra bocsá­tá­sa ese­tén a ható­sá­gok szá­má­ra elér­he­tet­len­né válna, és a meg­kí­sé­relt bűn­cse­lek­ményt vég­hez­vin­né, a nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát. A kény­szer­in­téz­ke­dés­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ma dönt.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/orizetben-a-kulfoldi-fiatalkoru-ferfi-aki-a-hatarkeritesen-atmaszva-fegyverrel-fenyegette-a-rendoroket-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/