Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Őrizetben a külföldi fiatalkorú férfi, aki a határkerítésen átmászva fegyverrel fenyegette a rendőröket – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, és lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást egy török állam­pol­gár ellen. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a táv­fel­ügye­le­ti rend­szert keze­lő rend­őrök 2023. szep­tem­ber 25-én, 9 óra­kor ész­lel­tek Móra­ha­lom tér­sé­gé­ben egy kisebb cso­por­tot, amely­nek tag­jai lét­rán mász­tak át szerb oldal­ról a határ­ke­rí­té­sen.

A hely­szín­re irá­nyí­tott két határ­va­dász és egy rend­őr­jár­őr a határ­ke­rí­té­sek közöt­ti manő­ver­úton akart intéz­ked­ni az ott fel­tar­tóz­ta­tott  fia­tal­ko­rú­val és tár­sá­val szem­ben, míg har­ma­dik tár­suk a létra tete­jén tar­tóz­ko­dott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fia­tal­ko­rú elő­vet­te a ruhá­za­tá­ba rej­tett műkö­dő­ké­pes marok­lő­fegy­vert, azt csőre töl­töt­te és tőle 1-2 méter távol­ság­ból az intéz­ked­ni kívá­nó rend­őrök­re fogta.

Eköz­ben a har­ma­dik, szin­tén isme­ret­len sze­mély­azo­nos­sá­gú férfi, fia­tal­ko­rú tár­sá­hoz hason­ló­an lőfegy­ver­rel – kerí­tés­hez támasz­tott lét­rá­ról Szer­bia felől – fenye­get­te a hiva­ta­los sze­mé­lye­ket. Az elkö­ve­tő maga­tar­tá­sá­val biz­to­sí­tot­ta, hogy a rend­őri intéz­ke­dés meg­hi­ú­sul­jon, így ő és a két kerí­tés között tar­tóz­ko­dó társa vissza tud­jon jutni Szer­bi­á­ba.

Lövés és sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént.

Ugyan­eb­ben a tér­ség­ben 11 órá­val később 23 ille­gá­lis mig­ránst tar­tóz­tat­tak fel az egyen­ru­há­sok, akik között a reg­ge­li intéz­ke­dés­ben részt vevő határ­va­dász fel­is­mer­te azt a fia­tal fér­fit, aki koráb­ban lőfegy­vert fogott rá, ezért kiemel­ték a cso­port­ból és elő­ál­lí­tot­ták.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fia­talt, aki tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.