Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítását indítványozza a bank pénzén szerencsejátékozó pénzintézeti alkalmazott ügyében

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a kecs­ke­mé­ti fér­fi­val szem­ben, akit a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a mun­kál­ta­tó­ja sérel­mé­re infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen 3 év 6 hónap bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, 6 év pénz­in­té­ze­ti tanács­adó fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a sze­ren­cse­já­ték­füg­gő és a sér­tett bank­nál mind­össze két és fél hónap­ja alkal­ma­zás­ban álló férfi 2016. októ­ber 12-től novem­ber 11-ig ter­je­dő idő­szak­ban több alka­lom­mal nagy össze­gű fik­tív kész­pénz befi­ze­té­se­ket köny­velt le olyan ügy­fe­lek lakos­sá­gi bank­szám­lá­i­ra, akik­nek összes banki azo­no­sí­tó­ját és kód­ját ismer­te. A férfi a leköny­velt össze­ge­ket átutal­ta a saját és isme­rő­se skrill szám­lá­já­ra, ahon­nan tovább utal­ta azo­kat külön­bö­ző online sze­ren­cse­já­ték olda­lak­ra, illet­ve kész­pénz­ben fel­vet­te és az inter­ne­tes, vala­mint kaszi­nó­ban is foly­ta­tott sze­ren­cse­já­té­kok­ban fel­hasz­nál­ta. A nap végén a férfi a valót­lan kész­pénz befi­ze­té­si tranz­ak­ci­ó­kat sztor­ní­roz­ta, amely­nek követ­kez­té­ben a bank­szám­lá­kon ugyan nega­tív egyen­leg kelet­ke­zett, ugyan­ak­kor pénz­tár­hi­ány nem jelent­ke­zett. A férfi mind­eze­ken kívül egy ügy­fél bank­be­tét­jét is fel­bon­tot­ta annak tudta nél­kül, majd a fel­sza­ba­dult össze­get átutal­ta a ren­del­ke­zé­se alatt álló, a fik­tív befi­ze­té­sek sztor­ní­ro­zá­sa miatt nega­tív pénz­tár­egyen­le­get muta­tó bank­szám­lá­ra. A férfi ezzel a mód­szer­rel a ban­kot több mint 62 mil­lió forint­tal meg­ká­ro­sí­tot­ta. A férfi a sze­ren­cse­já­té­kok során a tel­jes össze­get elvesztette.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben az ügyész­ség a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben, vala­mint a vád­lott a minő­sí­tés meg­vál­toz­ta­tá­sa és a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­se végett fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség mint másod­fo­kon eljá­ró ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló ügyész­sé­gi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, míg a vád­lott fel­leb­be­zé­sét alap­ta­lan­nak ítél­ve az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra, a vád­lott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra tett indítványt.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben beje­len­tett fel­leb­be­zé­sek tár­gyá­ban a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­tést hozni.