Főoldal » Hírek » A teljesen lekopott gumiabroncs miatt okozott balesetet – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves férfi ellen, aki rossz műsza­ki álla­pot­ban lévő autó­já­val oko­zott sze­mé­lyi sérü­lés­sel járó balesetet.

A vád sze­rint a férfi 2022. novem­ber 23-án, haj­nal­ban, Nagy­lóc irá­nyá­ból Szé­csény felé vezet­te autó­ját, mel­let­te 22 éves mun­ka­tár­sa ült. Az autó egyik gumi­ab­ron­csa a töb­bi­től elté­rő mére­tű, típu­sú és min­tá­za­tú, szin­te tel­je­sen leko­pott futó­fe­lü­le­tű volt, ezért a sze­mély­gép­ko­csi a biz­ton­sá­gos köz­úti köz­le­ke­dés­re alkal­mat­lan álla­pot­ban volt.

A sofőr a meg­en­ge­det­tet meg­ha­la­dó, az esős idő­já­rá­si körül­mé­nyek­hez képest is eltúl­zott, mint­egy 100 km/h sebes­ség­gel köze­lí­tett egy olyan útsza­kasz­hoz, ahol már messzi­ről jól lát­ha­tó­an egy műsza­ki hibás jármű állt, nagyobb részé­vel a füves útpad­kán, ezt elaka­dás­jel­ző három­szög is jelezte.

A vád­lott balra kor­mány­zott és féke­zett, de a vizes útbur­ko­la­ton az autó átcsú­szott a menet­irá­nya sze­rin­ti bal oldal­ra. A szem­ből, sza­bá­lyo­san érke­ző autó veze­tő­je ezt látva féke­zett, majd az útpad­ká­ra kor­má­nyo­zott, de a bal­ese­tet így sem volt lehe­tő­sé­ge elke­rül­ni, a vád­lott gép­ko­csi­já­nak jobb oldal­só része neki­üt­kö­zött járművének.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len gép­ko­csi­ve­ze­tő könnyű, a vád­lott súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a jár­mű­vek jelen­tő­sen meg­ron­gá­lód­tak. A vád­lott utasa mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző sérü­lé­se­ket szenvedett. 

A meg­fe­le­lő gumi­ab­ron­csok hasz­ná­la­ta és a sebes­ség­ha­tár betar­tá­sa ese­tén a vád­lott autó­ja nem csú­szott volna meg, a jár­mű­vek ütkö­zés nél­kül elha­lad­tak volna egy­más mel­lett, ezért az ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ta meg a sofőrt.

Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság szab­jon ki vele szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést, tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint fizet­tes­se meg vele az eljá­rás során kelet­ke­zett 524.459 forint bűn­ügyi költséget.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.

A fotót a rend­őr­ség készí­tet­te a bal­eset hely­szí­nén a bal­eset­ben részes, össze­tört járművekről. 

Az autók ütközés utáni helyzete, az egyik összetört eleje, míg a másik hátsó része látható.