Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség » A V. László és társai elleni bűnügy egyik volt rendőr alezredes vádlottját letartóztató végzés helybenhagyását indítványozza a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 2014. augusz­tus 21-én nyúj­tott be vád­ira­tot V. Lász­ló és 21 társa ellen a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa 2020. júni­us 16-án kelt vég­zé­sé­vel – ügyé­szi indít­vány­ra – elren­del­te az egyik volt alez­re­des vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát.

A volt rend­őr alez­re­des vád­lott és védő­je a vég­zés ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket nem talál­ta ala­pos­nak. Egyet­ér­tett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság vég­zé­sé­ben fog­lalt indo­kok­kal, mely sze­rint meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehet attól, hogy a volt rend­őr alez­re­des vád­lott meg­szök­ne, elrej­tőz­ne, a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, meg­hi­ú­sí­ta­ná, illet­ve újabb hason­ló bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, ezért a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se volt indo­kolt.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/ugyeszi-inditvany-alapjan-letartoztatta-a-birosag-a-v-laszlo-es-tarsai-elleni-bunugy-egyik-vadlottjat/