Főoldal » Archív » A vádlott értelmetlen brutalitással okozott életveszélyes sérülést idős áldozatának

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sí­tást indít­vá­nyoz azzal a vissza­eső vád­lot­tal szem­ben, aki élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­ma­zott egy idős asszonyt.

A tör­vény­szék élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt a vád­lot­tat - mint vissza­esőt - 5 év bör­tön­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint a koráb­ban súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt is sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt, 33 éves vád­lott leg­utób­bi bün­te­té­sé­ből sza­ba­du­lá­sa után mun­ka­ke­rü­lő, csa­lád­tag­ja­in élős­kö­dő élet­mó­dot foly­ta­tott. Rend­sze­re­sen sze­dett nyug­ta­tó­kat, amely­től gyak­ran bódult álla­pot­ba került. Végül már a nagy­any­ja is elker­get­te a házától.

A vád­lott 2019. év máju­sá­ban egy szat­má­ri kis­köz­ség­ben ismét fel­ke­res­te roko­na­it, akik azon­ban meg­ta­gad­ták az anya­gi támo­ga­tá­sát. Ezután a köz­ség hatá­rá­ban egy lege­lőn gya­lo­golt, ami­kor össze­ta­lál­ko­zott egy juho­kat legel­te­tő idős asszonnyal. A nagy­any­já­ra nehez­te­lő vád­lott ekkor min­den szó nél­kül meg­ra­gad­ta a nya­kát, öklé­vel nagy erő­vel az arcá­ba súj­tott, a föld­re zuha­nó áldo­za­tá­nak a comb­já­ba rúgott, azután az esz­mé­le­tét vesz­tett, véd­te­len nőt a  sor­sá­ra hagy­ta. A sér­tett később magá­hoz térve a falu­ba ment, és roko­ná­tól kért segít­sé­get, aki érte­sí­tet­te a men­tő­ket és a rend­őr­sé­get. Az asszony a kopo­nyát ért üté­sek miatt élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A vád­lott a bűn­cse­lek­ményt beis­mer­te, és a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról lemon­dott. A megyei főügyész­ség az íté­let elle­ni fel­leb­be­zé­sé­ben a bör­tön­bün­te­tés és a mel­lék­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­lott több­szö­ri koráb­bi elíté­lé­sé­re, és a szá­mos továb­bi súlyo­sí­tó körül­mény­re hivat­ko­zás­sal a vád­ha­tó­ság indít­vá­nyát fenn­tar­tot­ta. Az  öt év bör­tön a koráb­ban már 5 eset­ben, össze­sen 12 bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt elítélt agresszív elkö­ve­tő­vel szem­ben sem a tár­sa­da­lom védel­mé­re, sem a meg­elő­zés­re nem alkalmas.

A védő a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A bün­te­tő­ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.