Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » A vitáját késsel rendező vádlott letartóztatásának fenntartását indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra vonat­ko­zó első­fo­kú bíró­sá­gi hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, akit az ügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol.

A vád­irat sze­rint a nagy­atá­di vád­lott 2020. május 2-án ittas álla­pot­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett lakó­tár­sá­val. A sér­tett a vád­lot­tat arcul ütöt­te, aki erre egy cson­to­zó­kést raga­dott, és az elfor­du­ló sér­tet­tet hátba szúr­ta. Az elkö­ve­tés körül­mé­nye­i­re tekin­tet­tel csu­pán a vélet­le­nen múlt az élet­ve­szé­lyes álla­pot bekö­vet­kez­té­nek elma­ra­dá­sa.

Az ügy­ben első­fo­kon eljá­ró Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lott 2020 máju­sá­ban elren­delt letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig fenn­tar­tot­ta. A vég­zés ellen a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zett.

A fel­leb­be­zés foly­tán folya­mat­ban lévő másod­fo­kú eljá­rás­ban a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ról ren­del­ke­ző tör­vény­szé­ki vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyát arra ala­poz­ta, hogy a vád­lott elő­éle­té­re, vala­mint a vád­lott és a sér­tett közöt­ti koráb­bi tett­le­ges­ség­re is tekin­tet­tel tar­ta­ni lehet a bűn­is­mét­lés­től. Emel­lett – mivel a vád­lott és a sér­tett közös ház­tar­tás­ban éltek – alap­pal követ­kez­tet­he­tő, hogy a vád­lott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a sér­tett meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, eset­le­ges befo­lyá­so­lá­sá­val az eljá­rás ered­mé­nyét veszé­lyez­tet­né. Mind­ezek­re figye­lem­mel a bün­te­tő­el­já­rás cél­jai a vád­lot­tal szem­ben a leg­szi­go­rúbb, azaz a sze­mé­lyi sza­bad­ság elvo­ná­sá­val járó kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sát teszik indo­kolt­tá.

A fel­leb­be­zést a Pécsi Íté­lő­táb­la bírál­ja el.