Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Adatokkal éltek vissza és hamis aláírásokkal nyújtottak be ajánlóíveket a 2018. évi országgyűlési választáson – a Fővárosi Főügyészség vádat emelt

A Fővá­ro­si Főügyész­ség válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat két nő ellen, akik három – az Ország­gyű­lé­sen kívü­li – párt jelölt­je­it segí­tet­ték tör­vény­te­len módon.

A vád­irat sze­rint egy 47 éves nő isme­ret­len körül­mé­nyek között hoz­zá­ju­tott a 2014. évi ország­gyű­lé­si válasz­tás jelen­tős számú aján­ló­ívé­nek máso­la­tá­hoz. A nő bérelt egy iro­dát a IX. kerü­let­ben és egy 39 éves nő segít­sé­gé­vel meg­szer­vez­te, hogy futá­rok és máso­lók az aján­ló­ívek máso­la­tá­ról a válasz­tó­pol­gá­rok ada­ta­it a 2018. évi ország­gyű­lé­si válasz­tás aján­ló­íve­i­re másol­ják és azo­kat lead­ják. A vád­lot­tak célja az volt, hogy három – akkor és most is – Par­la­men­ten kívü­li párt ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt­jei a szük­sé­ges aján­lás­hoz hoz­zá­jus­sa­nak. A bűnös maga­tar­tás követ­kez­té­ben három ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­löl­tet is nyil­ván­tar­tás­ba vet­tek.

A két nő mint fel­buj­tó ellen a Fővá­ro­si Főügyész­ség három rend­be­li válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett és hat rend­be­li hamis magánokirat-felhasználásának vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­ta­kat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re.

A nők bűn­tár­sai ellen még folyik a nyo­mo­zás.