Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség » Akaratnyilvánításra képtelen kislány a szexuális erőszak áldozata- A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a büntetések enyhítése ellen érvel

A tör­vény­szék észak-magyarországi lakás­ott­hon­ban élő fia­tal­ko­rú vád­lot­tak és fel­nőtt bűn­tár­suk bün­te­tő­ügyé­ben ítél­ke­zett. Az elkö­ve­tők 2017 augusz­tu­sá­ban azo­nos alka­lom­mal, egy­más tevé­keny­sé­gé­ről tudva olyan kis­ko­rú sér­tet­tel közö­sül­tek, illet­ve faj­ta­lan­kod­tak, aki­nek közép­sú­lyos értel­mi fogya­té­kos­sá­ga miatt a sze­xu­á­lis aka­rat­nyil­vá­ní­tá­si képes­sé­ge lénye­gé­ben hiány­zott. A vád­lot­tak mind­egyi­ke tudta azt, hogy a sér­tett miért van spe­ci­á­lis gyer­mek­ott­hon­ban, milyen az ő értel­mi képes­sé­ge és álla­po­ta.

A tör­vény­szék a 14, 17 és 18 éves vád­lot­tak fia­tal élet­ko­rát, értel­mi képes­sé­gét, sze­mé­lyi­sé­gét egy­aránt gon­do­san érté­kel­ve 3-3 év, 5 év 6 hónap, illet­ve 8 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki velük szem­ben. Mel­lék­bün­te­té­sül eltil­tot­ta őket a köz­ügyek­től is.

A megyei főügyész­ség az érde­mi dön­tést tudo­má­sul vette. A nem jog­erős íté­let ellen vala­mennyi vád­lott és védő fel­men­té­sért, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból fel­leb­be­zett. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­lő­táb­la másod­fo­kú eljá­rá­sá­ban az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za.

A sér­tett és a vád­lot­tak a gyer­mek­vé­del­mi ira­tok tanú­sá­ga sze­rint rend­kí­vül hánya­tott sorsú fia­ta­lok. A tör­vény­szék a bűnös­sé­gi körül­mé­nye­ket helyt­ál­ló­an álla­pí­tot­ta meg, és azo­kat az elkö­ve­tők bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek mér­té­ké­hez iga­zít­va, súlyuk­nak meg­fe­le­lő­en érté­kel­te. A kisza­bott bün­te­té­sek eltúl­zott­nak nem tekint­he­tők, eny­hí­té­sük­nek tör­vé­nyes indo­ka nincs.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség azt hang­sú­lyoz­ta, hogy a nemi élet sza­bad­sá­ga és a nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek álta­lá­ban a sér­tet­tek későb­bi élet­mi­nő­sé­gét is súlyo­san káro­sít­ják. Más sze­mély véde­ke­zés­re vagy aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ra kép­te­len álla­po­tá­nak sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re tör­té­nő fel­hasz­ná­lá­sa súlyo­san bün­te­ten­dő cse­lek­mény. A bün­te­tés célja a tár­sa­da­lom védel­mé­ben annak meg­elő­zé­se, hogy akár az elkö­ve­tő, akár más bűn­cse­lek­ményt köves­sen el.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott, ezért a védel­mi fel­leb­be­zé­sek nem lehet­nek ered­mé­nye­sek.