Főoldal » Hírek » Áldozatát cserbenhagyó halálos gázoló letartóztatását indítványozza az ügyészség- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye-frissítve

Fris­sí­tés 2020.10.29.13:20 A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt – egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés nem vég­le­ges, mert elle­ne a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be, amely­ről másod­fo­kon a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a sofőr­nek, aki miu­tán Hel­vé­ci­án elgá­zolt egy út szé­lén gya­lo­go­san köz­le­ke­dő nőt, áldo­za­tát magá­ra hagy­va, meg­ál­lás és segít­ség­nyúj­tás nél­kül tovább­haj­tott. A nő a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A gyanú sze­rint a hely­be­li férfi 2020. októ­ber 24-én 15 óra körül – nap­pa­li, jó látá­si viszo­nyok között – Hel­vé­cia lakott terü­le­tén köz­le­ke­dett az álta­la veze­tett teher­gép­ko­csi­val. Hala­dá­sa során jár­mű­ve jobb első részé­vel elütöt­te az előt­te, vele azo­nos irány­ba az úttest jobb szé­lén köz­le­ke­dő gya­lo­gost. A bal­eset követ­kez­té­ben a nő az úttest jobb olda­lán lévő fás-bokros terü­let­re esett és olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. Csak más­nap reg­gel talál­tak rá.

A gya­nú­sí­tott annak elle­né­re, hogy a bal­eset bekö­vet­ke­zé­sét ész­lel­te, a hely­szín­ről jár­mű­vé­vel meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott, nem nyújt­va tőle elvár­ha­tó segít­sé­get a bal­eset során meg­sé­rült áldo­za­ta részé­re.

A kecs­ke­mé­ti rend­őrök bra­vú­ros gyor­sa­ság­gal azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a fér­fit, akit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és a segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták.

A gya­nú­sí­tott az álta­la oko­zott bal­eset hely­szí­né­ről a fele­lős­ség­re vonás alóli kibú­vás érde­ké­ben elme­ne­kült, ezért ese­té­ben a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye fenn­áll. Az ügyész­ség a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sí­tott férfi jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben a mai napon a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za.

A bal­eset hely­szí­nén készült rend­őr­sé­gi fotók az aláb­bi lin­ken lát­ha­tók:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/felhivas-segitett-a-rendoroknek