Főoldal » Archív » Alkalmi munkaadóját rabolta ki egy fiatalkorú Ózdon

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság hét­főn elren­del­te annak a 17 éves aba­új­szán­tói fiú­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy idős nőt rabolt ki Ózdon.

A gya­nú­sí­tott már a cse­lek­ményt meg­elő­ző­en is jól ismer­te a 84 éves sér­tet­tet, bejá­rá­sa volt a laká­sá­ba, mivel alkal­man­ként kisebb ellen­szol­gál­ta­tá­sok fejé­ben a ház körü­li mun­kák­ban segí­tett neki.

2018. júli­us 2-án este, 21 óra körü­li idő­ben a gya­nú­sí­tott a bejá­ra­ti ajtó benyo­má­sá­val bement a sér­tett laká­sá­ba, ahol - tudva azt, hogy a moz­gá­sá­ban erő­sen kor­lá­to­zott idős nő a cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben nem tudja meg­aka­dá­lyoz­ni - a kony­ha­szek­rény pol­ca­i­ról külön­bö­ző hasz­ná­la­ti tár­gya­kat rakott a nála lévő sza­tyor­ba. A zajt hall­va a szo­bá­ban tar­tóz­ko­dó sér­tett kia­bál­ni kez­dett, hogy ki van a lakás­ban, majd kiment a kony­há­ba és rászólt a gya­nú­sí­tott­ra, hogy mit keres ott, mire a gya­nú­sí­tott meg­ölés­sel fenye­get­te meg, és az eltu­laj­do­ní­tott tár­gyak­kal együtt elhagy­ta a lakást.

Négy nap eltel­té­vel, szin­tén a késő esti órák­ban a gya­nú­sí­tott újra meg­je­lent a sér­tett laká­sá­nál, majd oda a nyi­tott ajtón keresz­tül lopá­si szán­dék­kal bement, a sér­tett azon­ban ismét meg­za­var­ta, mire a gya­nú­sí­tott a sér­tet­tet hátul­ról meg­ra­gad­ta, pénzt köve­telt tőle , majd a sér­tet­ten lévő kön­tös zse­bé­ből kivett egy 2.000.-Ft-os bank­je­gyet, és távo­zott a lakásból. 

A sér­tett segély­ki­ál­tá­sát hal­lot­ta két közel­ben tar­tóz­ko­dó férfi, akik a gya­nú­sí­tot­tat fel­tar­tóz­tat­ták és a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­ig visszatartották.

Az Ózdi Rend­őr­ka­pi­tány­ság a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tőt a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja, mely bűn­cse­lek­mé­nyért bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén akár öt év sza­bad­ság­vesz­tést is kaphat.