Főoldal » Archív » Álmukban fosztotta ki az embereket

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki éjsza­ka mászott be ceg­lé­di házak­ba, és az ott alvó embe­rek­től lopott. Mind­egyik házba két­szer ment be. 

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­já­nak, egy ceg­lé­di fér­fi­nak nem volt munkahelye.

2018 ápri­li­sá­ban egyik éjsza­ka egy ceg­lé­di ház utcá­ra néző abla­kán letép­te a szú­nyog­há­lót és bemá­szott a házba. A ház egyik szo­bá­já­ból, az ott alvó nő köz­vet­len köze­lé­ből, az éjje­li szek­rény fiók­já­ból mint­egy 60.000,- forint kész­pénzt lopott el. A gya­nú­sí­tott egy hónap múlva ugyan­így újra bement ebbe a házba, és onnan ismét kész­pénzt és ruhát lopott.

A férfi 2018 novem­be­ré­ig még két másik házba is betört, mind­egyik házba pár nap eltel­té­vel két­szer is bement. A házak­ból 60.000-170.000,- forint kész­pénzt, órát lopott.

2018 novem­be­ré­ben egy ház háló­szo­bá­já­ban, az ott alvó asszony mel­lett, az éjje­li szek­rény fiók­já­ban kuta­tott, órát, pénzt vett magá­hoz. A sér­tett azon­ban fel­ri­adt, kia­bál­ni kez­dett, mire a gya­nú­sí­tott elme­ne­kült. Futás köz­ben a ház udva­rán elszór­ta mind­azt, amit a szo­bá­ból ellopott.

A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság a gya­nú­sí­tott elfo­gá­sát köve­tő alig egy hónap alatt siker­rel fejez­te be nyomozást.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te, lopás bűn­tet­te és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé a fér­fit. A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság 2019. feb­ru­ár 20. nap­ján 4 év 6 hónap bör­tön­re ítél­te a vád­lot­tat. A bíró­ság íté­le­te nem jogerős.