Főoldal » Hírek » Álnéven árulta a kábítószert - vádemelés - FOTÓKKAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a férfi első­sor­ban mari­hu­á­ná­val keres­ke­dett, elfo­gá­sa­kor - más kábí­tó­sze­rek mel­lett - több mint egy kilo­gramm mari­hu­á­nát fog­lal­tak le tőle a nyo­mo­zók. Buda­pes­ti, föld­szin­ti laká­sá­ban fel­ál­lí­tott sátor­ban kan­na­bisz növé­nye­ket is termesztett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott leg­alább 2019 nya­rá­tól a 2019. novem­ber 29-én tör­tént elfo­gá­sá­ig külön­bö­ző kábí­tó­sze­rek, első­sor­ban mari­hu­á­na, illet­ve hasis keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott Buda­pest területén.

A vád­lott a kábí­tó­sze­re­ket isme­ret­len for­rás­ból sze­rez­te be, majd azo­kat XV. kerü­le­ti tar­tóz­ko­dá­si helyén tárol­ta. Az érté­ke­sí­tés során az egyez­te­té­se­ket tele­fo­non, álné­ven, jel­lem­ző­en egy üze­net­kül­dő app­li­ká­ció hasz­ná­la­tá­val bonyo­lí­tot­ta le, majd az így meg­be­szél­tek sze­rint a kábí­tó­sze­re­ket a laká­sá­ban, vagy ahhoz közel az utcán, vagy busz­meg­ál­ló­ban adta át a vásár­lók részére.

A nyo­mo­zók a vád­lott 2019. novem­ber 29-én tör­tént elfo­gá­sá­nak ide­jén, a XV. kerü­le­ti lakás­ban több mint egy kilo­gramm mari­hu­á­nát, csak­nem 200 gramm hasis gyan­tát, továb­bá ún. LSD-bélyeget, vala­mint pszi­lo­cin, illet­ve pszi­lo­ci­bin tar­tal­mú gom­bát is talál­tak, ame­lye­ket a kábí­tó­sze­rek kimé­ré­sé­hez, érté­ke­sí­té­sé­hez szük­sé­ges esz­kö­zök­kel, és a kábí­tó­sze­rek érté­ke­sí­té­sé­ből szár­ma­zó mint­egy 400 ezer forint kész­pénz­zel együtt lefoglaltak.

A vád­lott a kuta­tás idő­pont­já­ban az álta­la hasz­nált lakás­ban egy erre a célra fel­ál­lí­tott sátor­ban, leg­alább 32 db kan­na­bisz növény­egye­det termesztett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indít­ványt a vádiratban.

A férfi jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt áll.

A rend­őr­ség ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken megtekinthető.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/az-ujpesti-rendorok-befejeztek-annak-a-ferfinak-az#2