Főoldal » Archív » Alvó asszonyt fosztott ki egy férfi Vértesszőlősön

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a 23 éves fér­fi­vel szemben.

A férfi 2017. ápri­lis 06-án éjjel besur­rant egy vér­tes­sző­lő­si csa­lá­di házba, majd a föld­szin­ten lévő szo­bá­ba ment. A vád­lott az ott ven­dég­ként tar­tóz­ko­dó, és éppen alvó kül­föl­di állam­pol­gár asszony pár­ná­ja alóli tás­ká­ból eltu­laj­do­ní­tott 3600 eurót, és külön­fé­le valu­tá­kat, vala­mint arany éksze­re­ket össze­sen 1.477.735 forint értékben.

Az elkö­ve­tő más­nap a szin­tén Vér­tes­sző­lő­sön lakó roko­ná­nak a pénz­ből 700 eurót adott, aki azon­ban nem tudott arról, hogy a kész­pénz bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zik. Ezt a pénzt a nyo­mo­zók lefog­lal­ták, és a sér­tett­nek visszaadták.

A férfi az elő­éle­ti ada­tai alap­ján több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sül, ezért vele szem­ben a járá­si ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.