Főoldal » Hírek » Alvó férfit fosztottak ki – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt két bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, akik pár hónap­pal ezelőtt, a Nyu­ga­ti pálya­ud­var­nál kifosz­tot­tak egy föl­dön fekvő, alvó férfit. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - egy 32 és egy 54 éves férfi - 2023. szep­tem­ber 2-án, éjjel, bemen­tek a Nyu­ga­ti pálya­ud­var és a mel­let­te lévő bevá­sár­ló­köz­pont közöt­ti csar­nok­ba. A fia­ta­labb vád­lott fel­fi­gyelt a föl­dön, ittas álla­pot­ban alvó sér­tett­re. A férfi leült mellé, majd – a sér­tett véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va – kuta­tott a férfi ruhá­za­tá­ban. Ezután intett a közel­ben lévő tár­sá­nak, aki beállt elé­jük azért, hogy takar­ja a társa cse­lek­mé­nyét, aki végül egy indí­tó­kul­csot vett ki a sér­tett nadrágzsebéből.

Ezt köve­tő­en az idő­sebb elkö­ve­tő is leült a sér­tett mellé, és érté­ke­ket keres­ve, ő is átta­po­gat­ta az alvó férfi ruhá­ját, vala­mint az ala­po­sabb vizs­gá­ló­dás érde­ké­ben, a tele­fon­ja vaku­já­val meg­vi­lá­gí­tot­ta a sér­tet­tet és annak zsebeit.

A tér­fi­gye­lő szol­gá­lat mun­ka­tár­sa a kame­rán keresz­tül ész­lel­te, és mind­vé­gig figye­lem­mel kísér­te a vád­lot­tak cse­lek­mé­nyét, a jár­őrök pedig a hely­szí­nen elfog­ták a kifosztókat.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben fegyház-, illet­ve bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban azzal, hogy a fia­ta­labb, mint több­szö­rös vissza­eső, fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A cse­lek­ményt tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.