Főoldal » Hírek » Áprilisi tréfánál többre sikerült: kétmillióval rövidítette meg a bankot - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a neki téve­dés­ből kifi­ze­tett pénz­összeg­gel távo­zott tavaly egy helyi pénzintézetből.

A vád­irat sze­rint egy céges bank­szám­la felett ren­del­kez­ni jogo­sult vád­lott 2020. ápri­lis 1-jén egy sze­ge­di bank­fi­ók­ban 22.280.000 forin­tot akart fel­ven­ni a tár­sa­ság szám­lá­já­ról. A kért összeg helyett a banki alkal­ma­zott a pénz­tár­ban jóval töb­bet, 24.280.000 forin­tot adott át neki. A hiba ész­le­lé­sét köve­tő­en a pénz­in­té­zet mun­ka­tár­sa több­ször is meg­ke­res­te és fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit a több­let vissza­adá­sá­ra, azon­ban ő erre nem volt haj­lan­dó. A férfi a pénz­in­té­zet­nek 2 mil­lió forint kárt oko­zott, mely nem térült meg.

A járá­si ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tőt jog­ta­lan elsa­já­tí­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja, melyet – annak egyéb esete mel­lett – az követ el, aki a vélet­le­nül vagy téve­dés­ből hozzá került ide­gen dol­got eltu­laj­do­nít­ja, vagy nyolc napon belül nem adja vissza. E bűn­cse­lek­mény egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni