Főoldal » Archív » Áramütés a traktoron - vádemelés

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a gör­csö­nyi lakos ellen, aki a mező­gaz­da­sá­gi per­me­te­ző­gép­pel vég­zett mun­ká­ja során meg­szeg­te a tevé­keny­sé­gé­re vonat­ko­zó elő­írá­so­kat és ezzel mun­ka­tár­sá­nak mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got oko­zott, egy két­éves gyer­mek éle­tét és testi épsé­gét pedig köz­vet­len veszély­nek tette ki.

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye