Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Árulták és fogyasztották is a kábítószert – fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy test­vér­pár­ral, illet­ve egyi­kük élet­tár­sá­val szem­ben, akik szer­ve­zet­ten érté­ke­sí­tet­ték a dro­got az isme­rő­se­ik körében.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó férfi és négy évvel idő­sebb nővé­re 2020 nya­rá­tól kez­dő­dő­en külön­bö­ző kábí­tó­sze­re­ket – így kan­na­biszt, amfe­ta­mint és speed-et – vásá­rol­tak rész­ben saját fogyasz­tás, rész­ben pedig érté­ke­sí­tés cél­já­ból. A keres­ke­dés­hez kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat elő­ze­tes meg­ál­la­po­dá­suk­nak meg­fe­le­lő­en közö­sen vagy meg­oszt­va végez­ték el.  A vád­lot­tak ilyen módon közel két éven keresz­tül árul­ták a dro­got Sió­fo­kon és kör­nyé­kén, ehhez pedig alka­lom­sze­rű­en a férfi élet­tár­sa is segít­sé­get nyúj­tott akként, hogy a kábí­tó­szert kipor­ci­óz­ta és becso­ma­gol­ta, így neki, mint bűn­se­géd­nek kell felelnie.

Az üzlet­nek az vetett véget, hogy 2022 már­ci­u­sá­ban a fér­fit és élet­tár­sát – miköz­ben az újabb adag érté­ke­sí­ten­dő kábí­tó­szer­rel éppen a fővá­ros­ból érkez­tek vissza Sió­fok­ra – a rend­őrök ellen­őriz­ték, mely­nek során a dro­got is meg­ta­lál­ták náluk. A nem sok­kal később elvég­zett ház­ku­ta­tá­sok alkal­má­val a nyo­mo­zók továb­bi kábí­tó­szert, és a keres­ke­dés­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket fog­lal­tak le.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő test­vér­pár­ral szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, pénz­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re, míg a bűn­se­géd vonat­ko­zá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt. 

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a vád­lot­tak tet­ten­éré­se alkal­má­val készítette.