Főoldal » Archív » Árupakolás közben lopták el a sofőr értékeit

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­ján Járás­bí­ró­ság előtt két férfi ellen, akik egy nyit­va hagyott teher­gép­ko­csi­ból lop­ták ki a sofőr értékeit.

A negy­ven­egy éves mát­ra­ve­re­bé­lyi és a huszon­ki­lenc éves bátony­te­re­nyei vád­lott 2018. janu­ár 31-én, kora dél­után, cél­ta­la­nul autóz­ga­tott Bátony­te­re­nyén, ami­kor fel­fi­gyel­tek egy üzlet előtt par­ko­ló, áru­pa­ko­lás­ra váró tehergépkocsira.

Mivel lát­ták, hogy a jármű veze­tő­je és a kocsi­kí­sé­rő éppen elhagy­ták az autót, azon­nal eldön­töt­ték, hogy kihasz­nál­ják a kínál­ko­zó lehe­tő­sé­get. A vád sze­rint az egyik vád­lott a gép­ko­csi­val a teher­au­tó mellé állt, társa kiszállt az autó­ból, a kami­on veze­tő­ol­da­li ajta­ját kinyi­tot­ta, majd kivet­te a veze­tő­fül­ké­ből a sofőr tás­ká­ját. Ezután gyor­san vissza­ült az autó jobb hátsó ülé­sé­re, míg a másik vád­lott nagy sebes­ség­gel elhaj­tott a helyszínről.

A sér­tett tás­ká­já­ban sze­mé­lyes okmá­nyai, bank­kár­tyái és 27.000 forint kész­pén­ze volt. A táska és pénz­tár­ca érté­ké­vel együtt a vád­lot­tak össze­sen 37.000 forint kárt okoz­tak a sértettnek.

A vád­lot­tak azon­ban nem örül­het­tek soká­ig a zsák­mány­nak, dél­után ugyan­is érte­sül­tek róla, hogy a sér­tett fel­ír­ta az autó­juk rend­szá­mát, és az egyik bolt eladó­ján keresz­tül már kere­sik őket. Ezért – bízva a fele­lős­ség­re vonás elke­rü­lé­sé­ben – még a lopás nap­ján az üzlet elé tet­ték az ello­pott tás­kát, amit az eladó meg­ta­lált és vissza­jut­ta­tott a sértettnek.

A két fér­fit az ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Mivel a gép­ko­csit veze­tő vád­lott több­szö­rös vissza­eső, vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indít­ványt az ügyész­ség, tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés az indít­vány. Ezen kívül a bűn­ügyi költ­sé­ge­ket is meg kell fizetniük.