Főoldal » Hírek » Autópályán büntetőfékezett egy sofőr - fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 47 éves német férfi ellen, aki az M1-es autó­pá­lyán büntetőfékezett.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 47 éves német férfi 2021 ápri­li­sá­ban köz­le­ke­dett az M1-es autó­pá­lyán Buda­pest irá­nyá­ba, és utol­ér­te a sér­tett által veze­tett gép­ko­csit, aki a fele­sé­gé­vel és két kis­gyer­me­kük­kel utazott.

A sér­tett a sebes­ség­ha­tá­ro­kat betart­va épp egy kami­ont elő­zött, mikor a ter­helt utol­ér­te. A vád­lott nehez­mé­nyez­te, hogy las­sí­ta­ni kell az előző sér­tett miatt, ezért nagyon közel ment hozzá és folya­ma­to­san vil­log­ta­tott neki. Mikor a sér­tett befe­jez­te a kami­on elő­zé­sét, és vissza­tért a külső sávba a ter­helt – ahe­lyett, hogy tovább­ha­ladt volna – beso­rolt a külső sávba, és indo­ko­lat­la­nul féke­zett a sér­tett előtt. A sér­tett féke­zés­sel és ellen­kor­mány­zás­sal pró­bál­ta elke­rül­ni az ütkö­zést, de nem járt siker­rel, jár­mű­ve ele­jé­vel neki­üt­kö­zött a vád­lott autó­já­nak, aki ezután elhaj­tott a helyszínről.

A bal­eset­ben sze­mé­lyi sérü­lés sze­ren­csé­re nem tör­tént, a sér­tett autó­já­ban kelet­ke­zett anya­gi kár.

A ter­hel­tet az ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben három évig tartó sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy tilt­sák el a járművezetéstől.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.