Főoldal » Archív » Az anya tapasztalatlansága vezetett az 5 hónapos gyermekének halálához

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge emi­att emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járásbíróságon.

A vád­lott 2016. augusz­tus 5-én a nap­pa­li órák­ban, ide­á­lis út- és látá­si viszo­nyok között vezet­te a csa­lád sze­mély­gép­ko­csi­ját a 35. számú főúton, Haj­dú­bö­ször­mény­ből Deb­re­cen­be tar­tott. Az autó­ban utas­ként tar­tóz­ko­dott a férje, vala­mint a hátsó ülé­sén becsa­tolt biz­ton­sá­gi gyer­mek­ülés­ben az 5 hóna­pos fia.

Az asszony hala­dá­sa során egy jár­mű­sze­rel­vény elő­zé­sé­be kez­dett, azon­ban annak befe­je­zé­se előtt ész­lel­te, hogy a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li sáv­ban gyor­san köze­le­dik felé egy sze­mély­gép­ko­csi. Erre úgy rea­gált, hogy egy hir­te­len kor­mány­moz­du­lat­tal vissza­tért a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­li for­gal­mi sávba, azon­ban ekkor elvesz­tet­te ural­mát az autó felett, a jármű meg­csú­szott és meg­pör­dült, ismét áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li sávba, ahol az autó hátsó része neki­üt­kö­zött az abban a sáv­ban sza­bá­lyo­san, Haj­dú­bö­ször­mény felé hala­dó gép­ko­csi elejének.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vád­lott gép­ko­csi­já­nak hátsó ülé­sén utazó gyer­mek olyan súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ban meghalt.

A bal­eset­ben érin­tett másik gép­ko­csi­ban utazó két sze­mély, vala­mint a vád­lott férje 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A vád­lott súlyo­san meg­sé­rült, 8 napon túl gyó­gyu­ló soro­zat bor­da­tö­ré­se keletkezett.

Az asszony a bal­ese­tet meg­elő­ző­en 2 évvel szer­zett gép­jár­mű­ve­ze­tői enge­délyt és kevés veze­té­si gya­kor­la­ta volt. Cse­lek­mé­nyé­vel az elő­zés­re vonat­ko­zó KRESZ elő­írá­so­kat szeg­te meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­ság­ra. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.