Főoldal » Hírek » Az élmény mindenkié - szurkoljunk felelősséggel!

Tíz­ez­rek szur­kol­nak bol­dog han­gu­lat­ban a lelá­tó­kon, ünnep­lik ked­venc csa­pa­ta­ik sike­re­it, öltik maguk­ra meze­i­ket, ének­lik indulóikat…

Azon­ban a leg­ön­fe­led­tebb pil­la­na­tok­ban sem sza­bad meg­fe­led­kez­ni arról, hogy a sza­bá­lyok meg­sér­té­se nem­csak a pályán, a játé­ko­so­kat sújt­hat­ja szank­ci­ók­kal, hanem a ren­det nem tisz­te­lő szur­ko­ló­kat is.

Fil­münk­kel sze­ret­nénk fel­hív­ni a figyel­met arra, milyen követ­kez­mé­nyek­kel jár­hat a sza­bá­lyok megsértése.