Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » Az internetes csalás elkövetőjével szemben másodfokon folytatódik az eljárás - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bűn­ügy­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú átira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a bat­to­nyai férfi bűnös­sé­gét vala­mennyi vád tár­gyá­vá tett cse­lek­mény­ben álla­pít­sa meg, továb­bá az első­fo­kú íté­let­tel kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­mát súlyosítsa. 

A Gyu­lai Tör­vény­szék a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki 28 rend­be­li csa­lás bűn­tet­té­ben és 94 rend­be­li csa­lás vét­sé­gé­ben, ezért 3 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vele szem­ben vagyon­el­kob­zást ren­delt el és köte­lez­te a sér­tet­tek kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re, ugyan­ak­kor 2 rend­be­li csa­lás bűn­tet­té­nek és 3 rend­be­li csa­lás vét­sé­gé­nek a vádja alól bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­nak oká­ból felmentette.

A tény­ál­lás sze­rint, ame­lyet az első­fo­kú bíró­ság meg­ál­la­pí­tott, a bűnös­sé­gét taga­dó bat­to­nyai férfi 2014. és 2015. évben tár­sá­val külön­bö­ző inter­ne­tes apró­hir­de­té­si olda­la­kon valót­lan tar­tal­mú hir­de­té­se­ket tett közzé, viszont a meg­hir­de­tett műsza­ki cik­kek­kel, baba­ko­csik­kal nem ren­del­kez­tek. A vásár­ló­ként jelent­ke­ző sér­tet­tek a meg­hir­de­tett ter­mé­kek vétel­árá­nak egé­szét vagy egy részét átutal­ták a bank­szám­lák­ra, ame­lye­ket az elkö­ve­tők meg­ad­tak, azon­ban az áru­cik­ke­ket nem kap­ták meg. A férfi és társa a vétel­árat nem utal­ták vissza, a sér­tet­tek szá­má­ra elér­he­tet­len­né váltak.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség a férfi bűnös­sé­gé­nek a fel­men­tés­sel érin­tett cse­lek­mé­nyek­ben tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sá­ért és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért, a férfi és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san a bün­te­tés eny­hí­té­se iránt jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta, a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket nem tar­tot­ta alaposnak.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.