Főoldal » Hírek » Az iszlám „szent háborújára” uszított - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség még 2022 nya­rán emelt vádat egy jelen­leg 25. élet­évé­ben járó magyar-algíri szár­ma­zá­sú fér­fi­val szem­ben hábo­rús uszí­tás bűn­tet­te miatt.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék 2023. janu­ár 25-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki a vád sze­rin­ti köz­nyu­ga­lom elle­ni bűn­cse­lek­mény­ben és őt 2 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­sel és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­sel súj­tot­ta.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott­nak az Isz­lám Állam ter­ror­szer­ve­zet tevé­keny­sé­ge fel­kel­tet­te az érdek­lő­dé­sét, majd gyűj­te­ni kezd­te annak ter­ror­cse­lek­mé­nye­i­vel kap­cso­lat­ban az inter­ne­ten köz­zé­tett kép- és hang­fel­vé­te­le­ket. 2018 szep­tem­be­ré­től majd egy éven keresz­tül az isz­lám „szent hábo­rú­ját” dicső­í­tő hábo­rús uszí­tó tar­ta­lom­mal bíró szö­ve­ge­ket tett közzé az inter­ne­ten, ame­lye­ket több tucat­nyi­an olvas­tak.

Az íté­let ellen az eljá­ró ügyész a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, a 3 éves közép­mér­té­ket meg­ha­la­dó tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és hosszabb idő­tar­ta­mú mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A vád­lott fel­men­té­sé­ért, míg védő­je fel­men­té­sért, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból fel­leb­be­zett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban elő­ter­jesz­tett másod­fo­kú indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zés fenn­tar­tá­sá­val kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát, a védel­mi fel­leb­be­zé­sek egy­ide­jű eluta­sí­tá­sá­val.

A vád­lott a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sét sza­bad­lá­bon várja, mivel az első­fo­kú íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en letar­tóz­ta­tá­sa meg­szün­te­tés­re került.

 A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó:

https://ugyeszseg.hu/az-iszlam-allamot-dicsoito-propagandat-terjesztett-a-pest-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/