Főoldal » Hírek » Az Iszlám Államot dicsőítő propagandát terjesztett - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki az Isz­lám Álla­mot, illet­ve annak harci mód­sze­re­it dicső­í­tő pro­pa­gan­dát osz­tott meg.  

A vád­irat sze­rint a férfi már néhány évvel ezelőtt érdek­lőd­ni kez­dett a ter­ro­ris­ta mód­sze­re­ket hir­de­tő szer­ve­ze­tek, így az Isz­lám Állam iránt is. Kivég­zé­sek­ről készült vide­ó­kat nézett, illet­ve olyan kap­cso­la­to­kat épí­tett ki, ame­lyek segít­sé­gé­vel nyil­vá­no­san nem hoz­zá­fér­he­tő, az ilyen szer­ve­ze­tek tevé­keny­sé­gé­vel fog­lal­ko­zó inter­ne­tes olda­lak­ra lép­he­tett.

A ter­ro­ris­ta pro­pa­gan­da jel­lem­ző­en ma már az inter­ne­ten zaj­lik, a közös­sé­gi olda­lak­ra fel­töl­tött tar­tal­ma­kat a tagok, illet­ve szim­pa­ti­zán­sok letöl­tik. Mivel a nagy tar­ta­lom­szol­gál­ta­tók auto­ma­ti­ku­san tör­lik az ilyen jel­le­gű fel­töl­té­se­ket, ezért azo­kat nem nyil­vá­nos fóru­mo­kon oszt­ják azután meg. Ilyen tar­ta­lom pél­dá­ul az úgy­ne­ve­zett "nase­ed", amely egy­faj­ta buz­dí­tó ének. Az elkö­ve­tő regiszt­rált egy német­or­szá­gi zene­meg­osz­tó plat­form­ra és két fel­hasz­ná­ló néven is oda több naseed-ot töl­tött fel, ame­lyek közül töb­bet is az Isz­lám Állam saj­tó­iro­dái állí­tot­tak elő. Azok­ban az Isz­lám Álla­mot dicső­í­tet­ték, továb­bá köz­ve­tet­ten a ter­ro­ris­ta mód­sze­rek alkal­ma­zá­sá­ra buz­dí­tot­tak.

Az elkö­ve­tő által lét­re­ho­zott csa­tor­ná­nak 41 köve­tő­je volt és a fel­töl­tött tar­tal­ma­kat bárki meg­te­kint­het­te. Volt olyan buz­dí­tó ének, ame­lyet 733 like-ot kapott. A férfi emel­lett inter­ne­tes beszél­ge­té­sek­ben magát úgy hatá­roz­ta meg, mint aki ugyan nincs köz­vet­len össze­köt­te­tés­ben az Isz­lám Állam­mal, de annak segí­tő­je.

Az elkö­ve­tő ellen a Pest Megyei Főügyész­ség hábo­rús uszí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat.