Főoldal » Hírek » Az ittas sértettet kifosztotta, saját testvérét pedig meglopta - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás és két rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban isme­ret­len tár­sá­val együtt kifosz­tott egy ittas álla­pot­ban haza­fe­lé tartó sér­tet­tet. A fér­fi­nak két lopá­sért is felel­nie kell, első alka­lom­mal egy telep­hely­re tört be, másod­já­ra pedig saját test­vé­ré­től lopott. 

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li férfi és társa 2022. már­ci­us 27-én, éjjel, Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban fel­fi­gyel­tek egy, a jár­dán ülő, erő­sen ittas álla­pot­ban lévő fia­tal­em­ber­re. Oda­lép­tek hozzá és – hogy a bizal­má­ba fér­kőz­ze­nek – fel­se­gí­tet­ték a jár­dá­ról. Ezután a fia­tal sér­tett gya­log elin­dult lakó­he­lye felé, az elkö­ve­tők pedig követ­ni kezd­ték. Miu­tán egy elha­gya­tot­tabb útsza­kasz­hoz értek, a vád­lott és társa a sér­tett nad­rág­já­nak hátsó zse­bé­ből elemel­ték a pénz­tár­cá­ját, kabát­já­nak bal zse­bé­ből pedig a mobil­te­le­fon­ját. A pénz­tár­cá­ból kivet­ték a 35.000 forint kész­pénzt, a tár­cát eldob­ták, majd elfu­tot­tak. A vád­lott az ello­pott tele­font még aznap este, egy köl­csön biz­to­sí­té­ka­ként átad­ta isme­rő­sé­nek, aki­től a rend­őrök lefog­lal­ták és a sér­tett részé­re visszaadták.

A férfi kifosz­tá­son túl két lopást is elkö­ve­tett. Első eset­ben egy elekt­ro­ni­kai cég telep­he­lyé­ről lopott veze­té­ket és tűz­ál­ló kábe­le­ket több száz­ezer forint érték­ben. Egy nap­pal ezután pedig saját test­vé­rét is meg­lop­ta. A vád­lott reg­gel ment a test­vé­re házá­hoz, mert tudta, hogy akkor nin­cse­nek ott­hon. A férfi az ingat­lan fából készült kapu­ját benyom­ta, azon beju­tott az udvar­ra, majd a nyi­tott lakó­ház­ba. Itt magá­hoz vette test­vé­re lap­top­ját, mobil­te­le­fon­ja­it és szá­mos éksze­rét – több, mint fél mil­lió forint érték­ben – majd a ház­ból távozott. 

A vád­lott a lap­to­pot és egy ezüst­nyak­lán­cot két isme­rő­sé­nek adta el, míg az arany­ék­sze­re­ket zálog­ba adta. Eze­ket mind lefog­lal­ták a rend­őrök és kiad­ták a test­vér­nek, aki­nek, így a kárá­nak majd­nem a fele része megtérült.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­vel és két rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.