Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » Az ügyészi indítványra megismételt eljárásban is életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a bíróság az idős pécsi asszony gyilkosát -a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A koráb­bi - a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján hozott- dön­té­se alap­ján meg­is­mé­telt eljá­rás­ban az íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a Pécsi Tör­vény­szék­nek egy idős pécsi nő sérel­mé­re, érté­kei meg­szer­zé­se cél­já­ból elkö­ve­tett ember­ölés ügyé­ben hozott újabb első­fo­kú íté­le­tét.

Az ügy tény­ál­lá­sa sze­rint a két pécsi férfi 2014. júni­us 26-án a dél­előt­ti órák­ban egy pécsi tár­sas­há­zi lakás­ból pénzt és por­ce­lán­tár­gya­kat akar­tak eltu­laj­do­ní­ta­ni. Egyi­kük a lakás­ba őket been­ge­dő idős tulaj­do­nost olyan mér­ték­ben bán­tal­maz­ta, hogy az asszony a sérü­lé­se­i­be bele­halt.

Ugyan­ezen nap dél­előtt­jén a sér­tet­tet kapu­te­le­fo­non keres­te isme­rő­se, a har­ma­dik vád­lott, aki a lakás­ba a nyi­tott bejá­ra­ti ajtón belép­ve meg­lát­ta a föl­dön fekvő és szem­mel lát­ha­tó­an segít­ség­re szo­ru­ló sér­tet­tet, vala­mint bán­tal­ma­zó­ját. Ettől pánik­ba esett, és a lakás­ból kiro­hant. Az álta­la ész­lel­te­ket sen­ki­nek nem mond­ta el, a sér­tett­nek nem nyúj­tott segít­sé­get, sem a rend­őr­sé­get, sem a men­tő­ket nem érte­sí­tet­te.

Az ügy­ben a Bara­nya Megyei Főügyész­ség a bán­tal­ma­zás­ban és a lopás­ban köz­re­mű­kö­dő vád­lot­ta­kat tár­tet­tes­ként, nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős kora miatt kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, az utóbb a hely­szín­re érke­zett har­ma­dik vád­lot­tat pedig segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ta.

A Pécsi Tör­vény­szék a sér­tett éle­tét kiol­tó fér­fit – önál­ló tet­tes­ként – nye­re­ség­vágy­ból és külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta ugyan­ak­kor, hogy társa az ember­ölés elkö­ve­té­sé­ben nem vett részt, ezért őt lopás bűn­tet­te miatt marasz­tal­ta. A hely­szín­ről távo­zó szem­ta­nú­val szem­ben pedig – a vád­nak meg­fe­le­lő­en - segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa vét­sé­ge miatt pénz­bün­te­tést sza­bott ki. A Pécsi Íté­lő­táb­la az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét 2018. októ­be­ré­ben – a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­ra, eljá­rás­jo­gi sza­bá­lyok meg­sér­té­se miatt - hatá­lyon kívül helyez­te. A meg­is­mé­telt eljá­rás­ban a Pécsi Tör­vény­szék első­fo­kon a koráb­bi íté­le­té­nek meg­fe­le­lő­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­ta­kat.

Az ügyé­szi és védel­mi fel­leb­be­zé­sek okán másod­fo­kon eljárt Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon hozott jog­erős hatá­ro­za­tá­val a Pécsi Tör­vény­szék íté­le­tét hely­ben­hagy­ta.